Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje o ochronie danych zgodnie z art. 13, 14 i 21 RODO dla stron internetowych i stron zewnętrznych spółki lizengo GmbH & Co. KG.

I. Informacje ogólne

1. Podmiot odpowiedzialny

My, spółka lizengo GmbH & Co. KG, bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa danych osobowych oraz zobowiązań ustawowych służących tej ochronie. Ustawowe wytyczne wymagają obszernej przejrzystości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Tylko, jeśli przetwarzanie jest dla Państwa, jako osoby zainteresowanej, zrozumiałe, są Państwo w wystarczającym stopniu poinformowani o celu, rodzaju i zakresie przetwarzania.

Dlatego też nasza polityka prywatności wyjaśnia Państwu w wyczerpujący sposób, które dane osobowe są przez nas przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej (www.lizengo.pl), wszystkich innych podstron, do których odnośniki znajdują się na niej oraz w innych, ew. wyjaśnianych tutaj, przypadkach. 

Podmiotem odpowiedzialnym w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz innych wytycznych w zakresie ochrony danych jest spółka

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln
Telefon: 022 - 292 2400
E-mail: [email protected]

Zwana dalej "odpowiedzialny" lub „my“.

Inspektor danych osobowych jest dostępny pod adresem:

Inspektor danych osobowych – osobiście – 

Eiler Str. 3
51107 Kolonia
E-mail: [email protected]

Proszę mieć na uwadze, że poprzez linki na naszej stronie internetowej mogą Państwo przejść na inne strony internetowe, administrowane nie przez nas, lecz przez osoby trzecie. Takie linki albo są przez nas specjalnie oznaczane, albo rozpoznawalne przez zmianę w wierszu adresu Państwa przeglądarki internetowej. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przestrzeganie postanowień prawnych w zakresie ochrony danych oraz bezpieczne obchodzenie się z Państwa danymi osobowymi na tych stronach internetowych administrowanych przez osoby trzecie.  

2. Definicje

2.1. Z RODO

Niniejsza polityka prywatności wykorzystuje pojęcia tekstu ustawy RODO. Definicje pojęć (art. 4 RODO) są do wglądu np. na stronie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

2.2. Pliki cookie i podobne technologie

Pliki cookie są plikami tekstowymi zapisywanymi przez stronę internetową na Państwa urządzeniu końcowym lub z niego odczytywanymi. Zawierają one kombinacje liter i liczb, aby np. przy kolejnym połączeniu się ze stroną internetową umieszczającą plik cookie rozpoznać użytkownika i jego ustawienia, umożliwić pozostanie zalogowanym na koncie klienta lub statystycznie analizować określone zachowanie użytkowe.

Technologia WebStorage umożliwia zapisywanie zmiennych i wartości lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki. Technologia obejmuje zarówno tzw. "sessionStorage", który pozostaje zapisany do chwili zamknięcia zakładki przeglądarki, jak również "localStorage", który pozostaje zapisany w pamięci podręcznej przeglądarki do chwili opróżnienia pamięci podręcznej przez użytkownika. Technologia localStorage umożliwia m.in. rozpoznanie użytkownika i jego ustawień w chwili wczytania naszej strony internetowej.

2.3. Kategorie danych

Jeśli podajemy przetwarzane kategorie danych, mamy na myśli w szczególności następujące dane: Dane źródłowe (np. nazwisko, adres, data urodzenia), dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numer telefonu, komunikatory internetowe), dane dotyczące treści (np. wprowadzany tekst, fotografie, filmy wideo, treści dokumentów/plików), dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czasy trwania, kategoria klienta), dane płatnicze (np. dane bankowe, historia płatności, korzystanie z innych usługodawców płatniczych), dane użytkowe (np. dotyczące przebiegu na naszej stronie internetowej, korzystanie z określonych treści, czasy dostępu, historia kontaktów lub zamówień), dane połączeniowe (np. informacje o urządzeniu, adresy IP, URL adresu odsyłającego), dane lokalizacyjne (np. dane GPS, geolokalizacja IP, punkty dostępu).

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko, o ile jest to dopuszczalne ustawowo. Przekazywanie danych osobowych ma miejsce wyłącznie w opisanych poniżej przypadkach. Dane osobowe chronione są dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym (np. pseudonimizacja, szyfrowanie).

O ile nie jesteśmy ustawowo zobowiązani do zapisywania lub przekazywania danych osobom trzecim (w szczególności organom ścigania), decyzja, które dane osobowe jak długo będą przez nas przetwarzane oraz w jakim zakresie będą one ujawniane, zależy od tego, z których funkcji naszej strony internetowej Państwo w danym przypadku korzystają.

4. Okres przechowywania

Dane osobowe zostają skasowane, jak tylko cel przetwarzania ustaje lub minie określony okres przechowywania, chyba że zachodzi konieczność dalszego przechowywania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy. O ile musimy informować o okresie przechowywania plików cookie i podobnych technologii, informacje na ten temat znajdą Państwo na końcu niniejszej polityki prywatności (patrz pod III.).

Dane osobowe, które przetwarzamy w ramach podania o pracę (patrz poniżej), przechowywane są przez okres sześciu miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego. 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie ma miejsce wyłącznie w ramach następujących czynności w zakresie przetwarzania:

• Kontrola zdolności kredytowej w przypadku płatności na rachunek (w tym zakresie patrz akapit II. „ADU-Inkasso” i „Klarna”)

Takie decyzje są dopuszczalne, ponieważ są one wymagane do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a nami.

Podejmujemy odpowiednie środki, aby strzec Państwa praw i wolności oraz Państwa uzasadnionych interesów, co obejmuje przynajmniej prawo doprowadzenia do ingerencji osoby z naszej strony, przedłożenia Państwa własnego punktu widzenia oraz sprzeciwu wobec decyzji.

Decyzje te nie są oparte na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

6. Prawa osób zainteresowanych

Jako osoba zainteresowana mają Państwo prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. W przypadku prawa do informacji i usunięcia obowiązują ograniczenia wynikające z §§ 34, 35 BDSG.

Pają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG).

Właściwym dla nas organem nadzorczym jest: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
[Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia]
Kavalleriestr. 2
40213 Düsseldorf 

Mogą Państwo wnieść skargę również do innego organu nadzorczego. Spis organów nadzorczych znajdą Państwo na stronie: https://www.bfdi.bund.de/ (w zakładce Infothek/Anschriften und Links)  

7. Obowiązki informowania podmiotu odpowiedzialnego

Powiadomimy wszystkich odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione, o wszelkich korektach lub usunięciu Państwa danych osobowych lub o wszelkich ograniczeniach w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że takie powiadomienie jest niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużych nakładów. Poinformujemy Państwa o odbiorcach, jeśli będą się Państwo tego domagać.

8. Obowiązek udostępnienia danych

O ile poniżej w informacjach dotyczących podstaw prawnych nie postanowiono inaczej, nie są Państwo zobowiązani do udostępniania danych osobowych. W przypadkach art. 6 ust. 1 lit. b RODO dane osobowe są jednak wymagane do wykonania lub zawarcia umowy. Jeśli nie udostępnią Państwo odpowiednich danych osobowych, wykonanie lub zawarcie umowy nie jest możliwe. Jeśli w przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO nie udostępnią Państwo danych, korzystanie z odpowiednich części naszej strony internetowej nie jest możliwe. 

9. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody

Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo w każdej chwili prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili prawo do sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów tego rodzaju reklamy.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 zdanie 1 RODO mają Państwo w każdej chwili prawo do wycofania udzielonej nam zgody. Zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody do chwili jej wycofania pozostaje przez to nienaruszona. Tym samym wycofanie obowiązuje wyłącznie w zakresie przetwarzania zaplanowanego na okres po wycofaniu zgody. Wycofanie zgody może nastąpić nieformalnie drogą pocztową lub mailową. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że dopuszcza to inna (ustawowa) podstawa. Jeśli jednak nastąpi wycofanie zgody i nie zachodzi inny stan faktyczny zgody, zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b RODO państwa dane osobowe muszą zostać na życzenie niezwłocznie usunięte.

Sprzeciw i wycofanie zgody mogą nastąpić nieformalnie i powinny zostać skierowane do:

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Köln
E-Mail: [email protected]

 

II. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej

Korzystanie z naszej strony internetowej i jej funkcji wymaga regularnego przetwarzania danych osobowych.

Udostępnianie strony internetowej

Cel przetwarzania:  Działanie i optymalizacja strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych w przypadku czysto informacyjnego korzystania (bez dodatkowych funkcji jak formularze kontaktowe lub wtyczki mediów społecznościowych) z naszej strony internetowej; stosowanie i wyświetlanie funkcji i treści (np. grafik), których nie udostępniamy samodzielnie.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Przekazywanie danych osobom trzecim następuje tylko, o ile jest to wymagane do prowadzenia naszej strony internetowej. W tym celu dane osobowe przekazywane są następującym odbiorcom: Usługodawcy IT
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Ocena produktu

Cel przetwarzania: Ocena oferowanych przez nas produktów; lepsza personalizacja naszej strony internetowej; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe (opcjonalnie), dane kontaktowe, dane dotyczące treści (treść Państwa komentarzy), dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Brak
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Konto klienta i punkty bonusowe lizengo

Cel przetwarzania: Korzystanie z konta klienta; wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jeśli zgłoszą Państwo swój udział w programie bonusowym zbierania punktów bonusowych, przetwarzanie służy również temu udziałowi podczas Państwa zamówień.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, ew. dane dotyczące treści, dane połączeniowe, ew. dane płatnicze, ew. dane dotyczące umowy i dane użytkowe
Odbiorcy danych: Brak
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Kontakt (formularz kontaktowy i kontakt mailowy)

Cel przetwarzania: rozpatrzenie Państwa zapytania kontaktowego.
Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeśli zapytanie prowadzi do (późniejszego) zawarcia umowy lub dotyczy zawartej umowy)
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, ew. dane użytkowe, dane połączeniowe, ew. dane dotyczące umowy (w zależności od rodzaju zapytania)
Odbiorcy danych: Brak
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie 

Czat na żywo (Userlike) 

Cel przetwarzania: Rozpatrywanie Państwa zapytań kontaktowych za pośrednictwem naszego czatu na żywo; wprowadzenie formularza kontaktowego do pytań zwrotnych, jeśli mieliby nas Państwo nie osiągnąć na czacie; optymalizacja i dopasowanie naszej strony internetowej do zapotrzebowania.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Ew. Dane źródłowe, ew. dane kontaktowe, dane dotyczące treści, ew. dane użytkowe, dane połączeniowe, ew. dane dotyczące umowy (w zależności od rodzaju zapytania)
Odbiorcy danych: Userlike UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia.
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Sklep internetowy

Cel przetwarzania: Prowadzenie sklepu internetowego; realizacja Państwa zamówień i zapytań; zapewnienie bezpieczeństwa naszego sklepu internetowego.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, dane dotyczące umowy, dane dotyczące treści, dane płatnicze, dane użytkowe i dane połączeniowe. Jeśli posiadają już Państwo u nas konto klienta, wystarczy zalogować się na Państwa konto klienta. Wykorzystamy wtedy w pozostałym zakresie dane osobowe z Państwa konta klienta.
Odbiorcy danych: Firmy wysyłkowe; usługodawcy płatniczy
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

DooFinder (funkcja wyszukiwania)

Cel przetwarzania: Wyświetlanie przyjaznej dla użytkownika możliwości wyszukiwania z propozycjami wyszukiwania łącznie z autouzupełnianiem i autokorektą na podstawie Państwa wyszukiwań w naszej masce wyszukiwania.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane dotyczące treści, dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: DooFinder S.L., Madryt 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Hiszpania
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Facebook Custom Audiences („Facebook Pixel”)

Cel przetwarzania: odtwarzanie spersonalizowanych wyświetlanych reklam w sieci reklamowej Facebook (Facebook Ads) na podstawie Państwa danych które przekazujemy Facebookowi w trybie „zaawansowanego dopasowywania“ (niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto na portalu Facebook) oraz na podstawie Państwa pseudonimizowanego zachowania w zakresie przeglądania przez technologię Facebook Pixel.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Kategorie danych: dane źródłowe, dane kontaktowe, dane użytkowe i dane połączeniowe.
Odbiorcy danych: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Tak (szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w zestawieniu na końcu niniejszej polityki prywatności)

GOOGLE ADS CONVERSION TRACKING 

Cel przetwarzania: Pomiar sukcesu naszych kampanii reklamowych Google Ads.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Tak (szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w zestawieniu na końcu niniejszej polityki prywatności)

Google Ads Remarketing

Cel przetwarzania: odtwarzanie spersonalizowanych wyświetlanych reklam w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa pseudonimizowanego zachowania w zakresie przeglądania.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Tak (szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w zestawieniu na końcu niniejszej polityki prywatności)

Google Analytics

Cel przetwarzania: Analiza statystyczna; Optymalizacja i dopasowanie naszej strony internetowej do zapotrzebowania na podstawie Państwa zachowania w zakresie klikania i użytkowania.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe (aktywna anonimizacja IP; tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google i tam skracany)
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Tak (szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w zestawieniu na końcu niniejszej polityki prywatności)

Google Fonts

Cel przetwarzania: lepsza personalizacja naszej strony internetowej przez czcionki załadowane przez serwery Google.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Shopware CAPTCHA

Cel przetwarzania: Zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej przez sprawdzanie, czy dostęp następuje przez człowieka a nie przez boty lub podobne programy; zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i naszych systemów informatycznych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: dane połączeniowe, dane użytkowe
Odbiorcy danych: shopware AG Ebbinghoff 10 48624 Schöppingen
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Google Tag Manager

Do wyświetlania treści usługodawców trzecich (np. „Google Tag Manager”) stosujemy Google Tag Manager. Chodzi tutaj o rozwiązanie techniczne, które samo w sobie nie zapisuje i nie odczytuje wymagających zgody plików cookie lub podobnych technologii, lecz wyłącznie steruje tym, pod jakimi warunkami aktywowane są opisane poniżej programy stosowane na naszej stronie internetowej.

LOQATE

Cel przetwarzania: Walidacja Państwa adresu rachunku i dostawy; zapobieganie oszustwom i optymalizacja naszych procesów biznesowych. Są to jednocześnie nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO
Kategorie danych: dane źródłowe, dane kontaktowe, dane połączeniowe.
Odbiorcy danych: GB Group PLC, The Foundation, Herons Way, Chester Business Park Chester, CH4 9GB, Zjednoczone Królestwo
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Trusted Shops (Trustbadge)

Cel przetwarzania: Wyświetlenie znaku jakości zaufanego sklepu (Trustbadge); wyświetlanie zebranych ocen; wyświetlanie produktów zaufanych sklepów (ochrona kupującego).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA (na podstawie standardowych klauzul Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO). 
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Usercentrics

Cel przetwarzania: W przypadku wczytania naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym zostaną zapisane lub odczytane określone informacje, jeśli jest to koniecznie wymagane do prowadzenia naszej strony internetowej. Zaliczają się do tego informacje, które Usercentrics przetwarza w celu zapewnienia, że zapisywane lub odczytywane będą tylko pliki cookie koniecznie wymagane do prowadzenia naszej strony internetowej lub na które wyrazili Państwo zgodę. Wyboru operatora dokonaliśmy według kryteriów przyjaznych w zakresie ochrony danych i technicznych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO.
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe.
Odbiorcy danych: Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Komfortkasse (płatność przelewem)

Cel przetwarzania: Realizacja płatności przelewem.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe, ew. dane kontaktowe, ew. dane dotyczące umowy (numer zamówienia, kwota zamówienia), dane płatnicze, dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: LTC Information Services GmbH, Business Tower, Seligenstädter Str. 107, 63073 Offenbach nad Menem
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

BS Payone (płatność kartą kredytową lub debetową)

Cel przetwarzania: Realizacja płatności kartą kredytową lub debetową.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, ew. dane dotyczące umowy, dane płatnicze, ew. dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem.
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

BS Payone (Przelewy24)

Cel przetwarzania: Wyświetlanie i realizacja płatności metodą „Przelewy24“.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, ew. dane dotyczące umowy, dane płatnicze, ew. dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt nad Menem; instytucje kredytowe; usługodawcy finansowi; oferenci usług płatniczych
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

PayPal

Cel przetwarzania: Realizacja płatności za pośrednictwem usługi płatniczej PayPal; bezpośrednie zamówienie przez Państwa konto PayPal (PayPal Express-Checkout).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, ew. dane dotyczące umowy, dane płatnicze, dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg („PayPal“)
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

 

III. LIZENGO WIKI

Korzystanie ze strony internetowej „lizengo Wiki”  (https://help.lizengo.com/) i jej funkcji wymaga regularnego przetwarzania danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE LIZENGO WIKI

Cel przetwarzania: Działanie i optymalizacja strony internetowej „lizengo Wiki” oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych w przypadku czysto informacyjnego korzystania; stosowanie i wyświetlanie funkcji i treści (np. grafik), których nie udostępniamy samodzielnie.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Przekazywanie danych osobom trzecim następuje tylko, o ile jest to wymagane do prowadzenia naszej strony internetowej. W tym celu dane osobowe przekazywane są następującym odbiorcom: Usługodawcy IT
Zamierzone przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA (standardowe klauzule Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO) i ew. inne kraje na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

OCENA WPISÓW i WSPARCIA

Cel przetwarzania: Ocena naszych wpisów pomocniczych i FAQ; zapobieganie wielokrotnym ocenom; spersonalizowane dopasowanie naszej strony internetowej; zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: Dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Usługodawcy IT
Zamierzone przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA (standardowe klauzule Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO) i ew. inne kraje na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

STOSOWANIE FUNKCJI „WYŚLIJ ZAPYTANIE”

Cel przetwarzania: Przetwarzanie Państwa zapytań skierowanych do naszego zespołu wsparcia.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych: ew. Dane źródłowe, dane kontaktowe, dane dot. treści, ew. dane użytkowe, dane połączeniowe, (w zależności od rodzaju zapytania oraz opcjonalnie przesłanych załączników)
Odbiorcy danych: Usługodawcy IT
Zamierzone przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA (standardowe klauzule Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO) i ew. inne kraje na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub na podstawie standardowych klauzul Komisji UE w zakresie ochrony danych osobowych, art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie 

GOOGLE ANALYTICS

Cel przetwarzania: Analiza statystyczna; Optymalizacja i dopasowanie naszej strony internetowej do zapotrzebowania na podstawie Państwa zachowania w zakresie klikania i użytkowania.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Kategorie danych: dane użytkowe, dane połączeniowe (aktywna anonimizacja IP; tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google i tam skracany)
Odbiorcy danych: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irlandia
Zamierzone przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Tak (szczegóły w tym zakresie znajdą Państwo w zestawieniu na końcu niniejszej polityki prywatności)

 

IV. Informacje dotyczące okresu przechowywania bazujących na wyrażonej zgodzie plików cookie i podobnych technologii

Poniżej informujemy Państwa o nazwach i okresie działania plików cookie i podobnych technologii, stosowanych przez wymienione powyżej wtyczki i usługi – w przypadku Państwa zgody – zgodnie z następującym schematem:

Nazwa usługi: Nazwa pliku cookie/podobnej technologii (okres działania). 

Dostęp do pliku cookie/podobnej technologii możliwy jest zasadniczo tylko z adresu internetowego, z którego zapisywany jest plik cookie. Oznacza to, że nie mamy dostępu do plików cookie stosowanych oferentów (powyżej). Oni nie mają dostępu do naszych plików cookie. Osoby trzecie nie mają dostępu ani do naszych plików cookie ani do plików stosowanych oferentów. Dostęp przez osoby trzecie może nastąpić wyłącznie wskutek ataków technicznych, których nie możemy kontrolować i za które nie odpowiadamy.

Facebook Custom Audiences (Facebook Pixel): fr (90 Tage); _fbp (90 Tage)
Google Ads Conversion Tracking: _gcl_au (90 Tage)
Google Ads Remarketing: _gcl_au (90 Tage)
Google Analytics: _dc_gtm_* (1 Minute); _ga (730 Tage); _gd* (-); _gid (1 Tag)
 

V. Uwagi dotyczące stron zewnętrznych spółki lizengo GmbH & Co. KG

Facebook

Cel przetwarzania: Na platformie „Facebook“ pod adresem https://facebook.com/LizengoPolska utworzyliśmy stronę o naszym przedsiębiorstwie („strona Facebook“). Po wejściu na tą stronę Facebook przetwarza Państwa dane osobowe. Otrzymujemy statystyki w zakresie korzystania z tej strony na podstawie tych danych.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Kategorie danych: Dane źródłowe, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane użytkowe, dane połączeniowe
Odbiorcy danych: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“) (jako współadministrator, art. 26 RODO – istotne kwestie porozumienia dostępne są na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: W poszczególnych przypadkach USA.
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie
Prawa zainteresowanych: W zakresie realizacji Państwa praw jako osób zainteresowanych odpowiedzialny jest Facebook. Facebook informuje Państwa o prawach osób zainteresowanych na stronie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Mogą Państwo dochodzić swoich prawrównież wobec nas, niezwłocznie przekażemy Państwa zapytanie do Facebooka. 

VI. Inne procesy przetwarzania danych

Dostęp zdalny w dziale wsparcia klienta (TeamViewer)

Cel przetwarzania: Wsparcie zdalne (np. przy aktywacji lub instalacji nabytych od nas produktów) za pomocą narzędzia TeamViewer.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Kategorie danych: W zależności od zapytania dotyczącego wsparcia dane kontaktowe, dane źródłowe, dane dotyczące treści, dane użytkowe, dane połączeniowe. W ramach konserwacji przetwarzamy wyłącznie dane wymagane do realizacji zapytania dotyczącego wsparcia.
Odbiorcy danych: TeamViewer Germany GmbH Jahnstr. 30 73037 Göppingen (jako samodzielny administrator)
Zamierzane przekazywanie do krajów trzecich: Brak
Czy zapisujemy na Państwa urządzeniu końcowym na podstawie Państwa zgody dane osobowe lub takowe odczytujemy? Nie

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat