Regulamin sklepu internetowego

Dowiedz się więcej o regulaminie naszego sklepu

Ogólne warunki handlowe firmy lizengo.pl

Spis treści

§ 1 Warunki ogólne
§ 2 Przedmiot działalności sklepu
§ 3 Składanie zamówień i zawieranie umów
§ 4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności
§ 5 Reklamacje i zwroty
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Prawa autorskie
§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem lub Sklepem internetowym), działającego pod adresem www.lizengo.pl jest firma lizengo GmbH & Co. KG
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów.
 3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalenie i przechowywanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.
 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży.

§ 2 Przedmiot działalności sklepu

 1. Lizengo.pl sprzedaje produkty wyłącznie w formie cyfrowej. Nie wysyłamy płyt CD/DVD. W wyjątkowych wypadkach, gdyby jednak zaistniała taka okoliczność, będzie to zadeklarowane oddzielnie i kilkakrotnie podkreślone. Oprogramowania, znane jako ESD to programy nowe jak i również programy używane - dotyczy to przede wszystkim starszych wersji programów. Oprogramowania do pobrania ESD, co jest tu wyraźnie podkreślone, wysyłane jest przez nas bez jakichkolwiek nośników materialnych, takich jak CD/DVD, COA lub certyfikatów. Wysyłamy tylko i wyłącznie klucze produktu oraz link do pobrania programów, dostępnych w internecie, dostarczanych przez producentów. Każdy z tych programów posiada swoje własne zasady EULA, czyli warunki określające korzystania z licencji, które muszą zostać zaakceptowane.
 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta i zawarciu umowy sprzedaży wybranego programu komputerowego otrzymuje on potwierdzenie na podstawie którego producent lub dostawca oprogramowania - mający do tego programu uprawnienie - udziela Klientowi prawa do jego użytkowania (tzw. Klucz licencyjny).
 3. Klucz licencyjny obejmuje w szczególności prawo do eksploatacji tego oprogramowania poprzez przechowywanie go w pamięci komputera oraz na nośnikach zewnętrznych i wykorzystanie go na oznaczonej liczbie stanowisk bez możliwości rozpowszechniania programu.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie oprogramowania komputerowego, a jedynie zakupionego przez niego Klucza licencyjnego.
 5. Program może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę wskazaną w zamówieniu jako Licencjobiorca (Klient końcowy) programu komputerowego.
 6. lizengo GmbH & Co. KG nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania/użytkowania oprogramowania, do którego został zakupiony w sklepie internetowym www.lizengo.pl Klucz licencyjny.
 7. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
 8. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.

§ 3 Składanie zamówień i zawieranie umów

 1. Klient składa zamówienie w ten sposób, że umieszcza wybrane Produkty w elektronicznym koszyku.
 2. Po zakończeniu zakupów Klient wypełnia formularz zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje dane niezbędne do świadczenia usług.
 4. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. lizengo GmbH & Co. KG. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia wraz z wygenerowanym rachunkiem.
 6. Złożenie zamówienia nie wiąże się z nabyciem przez Klienta roszczenia o wydanie Klucza licencyjnego.

§ 4 Realizacja zamówień i dokonywanie płatności

 1. Datą zawarcia umowy sprzedaży jest dzień wpływu środków na konto lizengo GmbH & Co. KG. i rozpoczęcie procedury dostawy następuje po tej dacie.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia jest podany w opisie, przy każdym produkcie.
 3. Po zrealizowaniu zamówienia, w osobnym liście elektronicznym Klient otrzymuje potwierdzenie zrealizowania zamówienia zawierające przedmiotowe Klucze licencyjne.
 4. Faktura  jest wysyłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 5. Jeżeli po: otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail będącej potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu i dokonaniu wpłaty przez Klienta na konto firmy lizengo GmbH & Co. KG. Sklep internetowy nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia stał się niedostępny lub z innych przyczyn nie jest możliwe zrealizowanie dostawy Towaru, wówczas zawiadomi o tym fakcie Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 5 Reklamacje i zwroty

 1. Zainstalowane klucze licencyjne nie podlegają zwrotowi, gdyż po rejestracji są przypisane wskazanemu w Zamówieniu Klientowi (tzw. Klientowi końcowemu), przy czym uregulowanie to dotyczy Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami, do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271 z późn. zm.), w zakresie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3, pkt. 4 i 5 w/w Ustawy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy oprogramowanie zostanie zarejestrowane na Klienta końcowego i ze względu na charakter Towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres info@lizengo.pl lub faksem na numer 004922180026711.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest lizengo GmbH & Co. KG
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez lizengo GmbH & Co. KG w celach świadczenia usług, archiwizacji, usług wsparcia, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w zamówieniu i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany bądź wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania w zakresie otrzymywania informacji handlowych.

§ 7 Prawa autorskie

 1. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm.) - do oprogramowania komputerowego do którego uzyskał Klucz licencyjny.
 2. Poprzez złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży Klient nabywa wyłącznie Klucz licencyjny na podstawie którego może użytkować dane oprogramowanie komputerowe na warunkach określonych przez producenta, bez prawa do udzielania sublicencji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki oraz podane na stronie sklepu internetowego oraz cennik obowiązują od daty opublikowania ich na stronie: www.lizengo.pl i mogą być zmieniane lub uchylane w całości, a także w części.
 2. Umowy zawarte na warunkach obowiązujących przed zmianą lub uchyleniem warunków są realizowane według zasad obowiązujących w czasie zawierania tych umów.
 3. Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym za formę pisemną uznawane są również uzgodnienia przekazywane w drodze indywidualnych wiadomości e-mail lub faksem.
 4. W razie zaistnienia sporu w zakresie zobowiązań wynikających z zawartych umów, strony podejmą w pierwszej kolejności próbę ugodowego rozwiązania sporu. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu Strony ustalają właściwość Sądu właściwego dla siedziby lizengo GmbH & Co. KG.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ostatnio oglądane