Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

Regulamin sklepu internetowego

 


 

Spis treści

1. Zakres obowiązywania
2. Zawarcie umowy
3. Przedmiot umowy
4. Przyznanie praw do umowy na dostawę oprogramowania
5. Przyznanie praw w przypadku umowy na czasowe dostarczenie oprogramowania
6. Obowiązki Klienta
7. Prawo do odstąpienia od umowy
8. Ceny i warunki płatności
9. Warunki dostawy i wysyłki
10. Zastrzeżenie własności
11. Gwarancja na kontrakty zgodnie z pkt 3.2, 3.3. a) i 3.3 c) 
12. Gwarancja na kontrakty zgodnie z punktem 3.3 b) 
13. Odpowiedzialność z tytułu innego naruszenia obowiązków 
14. Realizacja bonów promocyjnych 
15. Postanowienia końcowe

 


 

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") lizengo GmbH & Co. KG (dalej "Sprzedający") mają zastosowanie do wszystkich umów Sprzedającego i strony umowy (dalej "Klient") dotyczących sprzedaży, dostawy i czasowego udostępniania różnych treści cyfrowych, towarów cyfrowych i niecyfrowych (dalej łącznie "Towary"). O ile Sprzedający oferuje również usługi, będzie je świadczył wyłącznie jako usługę dodatkową do wyżej wymienionych umów kupna. Rozbieżne, sprzeczne lub uzupełniające OWH Klienta stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim Sprzedający wyraźnie wyraził zgodę na ich obowiązywanie. Wyklucza się wszelką milczącą akceptację przez Sprzedawcę OWH Klienta poprzez rozstrzygające zachowanie. Ten wymóg zgody ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, na przykład, gdy Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klienta bez zastrzeżeń i z pełną znajomością OWH Klienta.

1.2 Niniejsze OWH mają zastosowanie zarówno do użytkowników (§ 13 BGB), jak i do przedsiębiorców (§ 14 BGB). O ile poniższe OWH nie zawierają oddzielnego odniesienia, wszystkie warunki dotyczą w równym stopniu umów z przedsiębiorcami i użytkownikami. Jeśli indywidualne warunki nie mają zastosowania lub mają zastosowanie tylko w zmienionej formie dla użytkowników, jest to zaznaczone pogrubioną czcionką.

1.3 Niniejsze warunki obowiązują również w odniesieniu do przyszłych stosunków umownych pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Stosuje się je niezależnie od tego, czy w poszczególnych przypadkach są one przywoływane oddzielnie. Niniejsze warunki mają zastosowanie do przyszłych stosunków umownych z użytkownikami, jeżeli głównym przedmiotem tych umów jest dostarczanie towarów cyfrowych i niecyfrowych.

1.4 Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych OWH to wszystkie oferty cyfrowe, z wyjątkiem towarów cyfrowych, takich jak kody dostępu dostępne cyfrowo, klucze produktów lub inne informacje dostępne cyfrowo.

1.5 Towarami cyfrowymi w rozumieniu niniejszych OWH są wszystkie programy, które nie znajdują się na fizycznym nośniku danych i które są udostępniane do pobrania przez Sprzedającego - w razie potrzeby poprzez przyznanie określonych praw użytkowania zgodnie z klauzulami 5 i 6.

1.6 Towarami niecyfrowymi w rozumieniu niniejszych OWH są wszystkie programy na fizycznym nośniku danych, który jest rozprowadzany przez Sprzedającego w formie fizycznej - w razie potrzeby poprzez przyznanie określonych praw użytkowania zgodnie z klauzulami 5 i 6 - jak również inne fizyczne produkty.

1.7 Składając zamówienie zgodnie z punktem 2.2, Klient deklaruje swoją zgodę na niniejsze OWH.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Ceny, oferty cenowe i opisy towarów lub innych usług wymienionych i wspomnianych w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego w sklepie internetowym Sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów w wirtualnym koszyku i zakończeniu elektronicznego procesu zamawiania Klient składa prawnie wiążącą ofertę umowną dotyczącą towarów znajdujących się w koszyku, klikając przycisk "KUP TERAZ" na końcu procesu zamawiania, poniżej którego może zapoznać się z OWH poprzez link.

2.3 Przed wiążącym złożeniem zamówienia  Sprzedającego za pośrednictwem formularza zamówienia online, Klient może rozpoznać ewentualne błędy w danych wejściowych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja zoom przeglądarki, która powiększa wyświetlacz na ekranie. W ramach elektronicznego procesu zamawiania Klient może korygować swoje wpisy za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy, aż do momentu kliknięcia przycisku "KUP TERAZ" na końcu procesu zamawiania.

2.4 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedającego i przed przyjęciem oferty Klienta przez Sprzedającego, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedającego. Zostanie on wysłany do Klienta w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia wraz z niniejszymi OWH. Niniejsze zawiadomienie nie stanowi przyjęcia oferty Klienta, a jedynie informuje Klienta, że jego zamówienie zostało otrzymane przez Sprzedawcę. Umowa pomiędzy kupującym a Klientem zawierana jest wyłącznie w drodze dalszych działań sprzedawcy zgodnie z punktem 2.5. Ponadto tekst umowy jest archiwizowany na stronie internetowej Sprzedającego i może być bezpłatnie pobrany przez Klienta za pośrednictwem jego chronionego hasłem konta Klienta poprzez podanie odpowiednich danych logowania, pod warunkiem, że Klient przed wysłaniem zamówienia stworzył konto Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego.

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni poprzez

  • a) dostarcza zamówiony towar Klientowi, przy czym odbiór towaru przez Klienta jest w tym względzie decydujący, lub
  • b) poprzez żądanie zapłaty od Klienta po złożeniu zamówienia.

Jeżeli istnieje kilka z wyżej wymienionych alternatyw, umowa zostaje zawarta w momencie, w którym po raz pierwszy wystąpi jedna z wyżej wymienionych alternatyw.

2.6 Termin przyjęcia Oferty zgodnie z pkt 2.5 rozpoczyna się w dniu następującym po dniu wysłania Oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia po wysłaniu Oferty. Jeżeli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w wyżej wymienionym terminie, będzie to traktowane jako odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki.

2.8 W przypadku podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej dla potrzeb realizacji Umowy, Klient jest zobowiązany zapewnić, aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności, w przypadku korzystania z filtrów SPAM, Klient musi upewnić się, że są one odpowiednio skonfigurowane, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedającego lub osoby trzecie, którym Sprzedający zlecił realizację zamówienia mogły zostać dostarczone. Sprzedawca lub osoba trzecia, której Sprzedawca zlecił realizację zamówienia, stworzy e-maile w taki sposób, że nie są one obiektywnie odpowiednie do tworzenia wyglądu spamu na podstawie ich wyglądu zewnętrznego, w szczególności ich profilu próbki tekstu.

2.9 Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym, jednak Sprzedający nie może zagwarantować, że wszystkie Towary są dostępne w momencie składania Zamówienia. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie zrealizować zamówienia, Sprzedający powiadomi o tym Klienta.

 

3) Przedmiot umowy

3.1 Sprzedawca udostępnia towar Klientowi. Sprzedający świadczy usługi wyłącznie jako usługa dodatkowa do umów o dostawę towarów. Decydująca jest uzgodniona jakość usług. Sprzedający wykorzystuje do świadczenia swoich usług własnych pracowników, podwykonawców lub innych agentów według własnego uznania.

3.2 W przypadku umowy o dostawę towarów niecyfrowych, podstawą wykonania przez Sprzedającego jest opis podany w sklepie internetowym Sprzedającego. Odniesienie do przepisów dotyczących zachowania tytułu własności zgodnie z klauzulą 10. W przypadku umowy na dostawę oprogramowania (zwanej dalej: „zakup oprogramowania”) Sprzedający jest winien stałe przeniesienie oprogramowania wymienionego w certyfikacie licencyjnym. Sprzedający jest zobowiązany do przeniesienia kopii oprogramowania na odpowiedni nośnik danych, taki jak płyta CD-Rom, płyta BluRay lub pamięć USB, jak również do przeniesienia drukowanej lub możliwej do pobrania wersji dokumentacji użytkownika. Przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny zakupu zgodnie z punktem 8, wszystkie nośniki danych i przekazana dokumentacja użytkownika podlegają zastrzeżeniu własności przez Sprzedającego. O jakości oprogramowania decyduje opis produktu w sklepie internetowym sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca jest winien przyznanie praw zgodnie z punktem 4;

3.3 W przypadku umowy o dostawę towarów cyfrowych, Sprzedawca jest winien

  • a) w przypadku umowy na dostawę oprogramowania (zwanej dalej: "zakup oprogramowania") stały transfer oprogramowania określonego w certyfikacie licencyjnym w kodzie obiektu. Sprzedawca jest zobowiązany do wykazania możliwości pobrania oprogramowania i dostarczenia wydrukowanej lub możliwej do pobrania wersji powiązanej dokumentacji użytkownika. Przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny zakupu zgodnie z punktem 8, przekazana dokumentacja użytkownika podlega zachowaniu prawa własności przez Sprzedającego. O jakości oprogramowania decyduje opis produktu w sklepie internetowym sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca jest winien przyznanie praw zgodnie z punktem 4;
  • b) w przypadku umowy na tymczasowe dostarczenie oprogramowania (zwanej dalej: „wypożyczanie oprogramowania") czasowe udostępnianie oprogramowania w kodzie obiektowym określonym w certyfikacie licencyjnym. Sprzedawca jest zobowiązany do wykazania możliwości pobrania oprogramowania i dostarczenia wydrukowanej lub możliwej do pobrania wersji powiązanej dokumentacji użytkownika. Przed dokonaniem pełnej zapłaty ceny zakupu zgodnie z punktem 8, przekazana dokumentacja użytkownika podlega zachowaniu prawa własności przez Sprzedającego. O jakości oprogramowania decyduje opis produktu w sklepie internetowym sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca jest winien przyznanie praw zgodnie z punktem 5;

3.4 W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych Sprzedawca jest winien dostarczenie treści cyfrowych. Korzystanie z treści cyfrowych przesłanych do Klienta podlega warunkom korzystania z nich przez danego dostawcę. Korzystanie z treści cyfrowych podlega warunkowi zawieszającemu, jakim jest pełna zapłata ceny zakupu zgodnie z pkt. 8. Sprzedający może również tymczasowo zezwolić na użytkowanie przed tym czasem.

3.5 Sprzedający jest winien usługi wyłącznie jako usługę dodatkową wynikającą z umowy lub usługi dodatkowej po zawarciu umowy w odniesieniu do wyżej wymienionych głównych zobowiązań wykonawczych i tylko po odrębnym uzgodnieniu z Klientem.

3.6 Punkt 9 ma zastosowanie do dostawy danego przedmiotu umowy.

3.7 W przypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonywać swoich usług kontraktowych lub jest całkowicie z nich wykluczony, ponieważ pracownicy, dokumenty, dane lub sprzęt Klienta nie są dostępne w sposób racjonalny lub niewystarczający, lub gdy Klient umyślnie lub wskutek zaniedbania nie wywiązuje się ze swojego obowiązku współpracy, w tym dotrzymania terminów, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu poniesionymi.

3.8 Zastrzegamy sobie prawo do punktualnej i prawidłowej samodzielnej dostawy, jeśli Sprzedający nie jest odpowiedzialny za nieterminową i nieprawidłową samodzielną dostawę.

 

4) Przyznanie praw w umowie na dostawę oprogramowania

4.1 Niniejszy punkt 4 ma zastosowanie wyłącznie do umów zakupu oprogramowania zgodnie z punktami 3.2 i 3.3 a).

4.2 Po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu zgodnie z punktem 8 Klient otrzymuje niewyłączne, nieograniczone prawo do użytkowania towaru w zakresie określonym w umowie. Sprzedający może również tymczasowo zezwolić na używanie towarów przed tym czasem. Towary mogą być używane jednocześnie tylko przez maksymalną liczbę osób fizycznych równą liczbie towarów zakupionych przez Klienta. Dopuszczalne użytkowanie obejmuje instalację oprogramowania, załadowanie do pamięci głównej, jak również użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przez Klienta. W żadnym wypadku Klient nie ma prawa do wynajęcia lub udzielenia sublicencji na zakupione towary, publicznego odtworzenia lub udostępnienia ich drogą przewodową lub bezprzewodową lub udostępnienia ich osobom trzecim za opłatą lub nieodpłatnie. Sekcja 4.5 pozostaje bez zmian.

4.3 Klient ma prawo do wykonania kopii zapasowej oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

4.4 Klient ma prawo do dekompilacji i powielania oprogramowania tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawo. Ma to jednak zastosowanie tylko pod warunkiem, że Sprzedawca nie udostępnił Klientowi niezbędnych informacji w rozsądnym terminie na żądanie.

4.5 Klient ma prawo do trwałego przekazania nabytego egzemplarza oprogramowania osobie trzeciej poprzez przekazanie dokumentacji. W takim przypadku całkowicie zrezygnuje on z korzystania z oprogramowania, usunie wszystkie zainstalowane kopie oprogramowania ze swoich komputerów i usunie wszystkie kopie na innych nośnikach danych lub przekaże je sprzedawcy, chyba że jest prawnie zobowiązany do ich dłuższego przechowywania. Na żądanie Sprzedającego Klient potwierdzi Sprzedającemu na piśmie, że wyżej wymienione czynności zostały wykonane w całości lub, jeśli ma to zastosowanie, wyjaśni Sprzedającemu przyczyny dłuższego przechowywania. Ponadto Klient powinien wyraźnie uzgodnić z osobą trzecią, że będzie przestrzegać zakresu przyznawania praw zgodnie z niniejszym punktem 4. Podział zakupionych pakietów ilościowych jest niedozwolony.

4.6 Jeżeli Klient korzysta z Oprogramowania w zakresie wykraczającym poza prawa użytkowania nabyte w odniesieniu do towarów pod względem jakościowym (w odniesieniu do rodzaju dozwolonego użytkowania) lub ilościowym (w odniesieniu do liczby użytkowników), niezwłocznie nabywa dodatkowe towary niezbędne do dozwolonego użytkowania. Jeżeli tego nie uczyni, sprzedawca będzie dochodził praw, do których jest uprawniony.

4.7 Informacje o prawach autorskich, numery seryjne i inne funkcje służące do identyfikacji programu nie mogą być usuwane lub modyfikowane z oprogramowania.

 

5) Przyznanie praw w przypadku umowy o czasowe dostarczenie oprogramowania

5.1 Niniejszy punkt 4 ma zastosowanie wyłącznie do umów o czasowe udostępnianie oprogramowania zgodnie z punktem 3.3. b).

5.2 Po dokonaniu pełnej zapłaty ceny zakupu zgodnie z punktem 8, Klient otrzyma niewyłączne, niezbywalne i niepodlegające sublicencjonowaniu prawo, ograniczone w czasie do okresu obowiązywania umowy, do korzystania z towaru w zakresie przyznanym w umowie i w świadectwie licencyjnym. Sprzedający może również tymczasowo zezwolić na używanie towarów przed tym czasem. Czas trwania umowy na czas określony jest określany na podstawie odpowiednich informacji w sklepie internetowym sprzedawcy lub wyboru, który Klient ma dokonać przed zawarciem umowy na czas trwania umowy. Dopuszczalne użytkowanie obejmuje instalację oprogramowania, załadowanie do pamięci głównej, jak również użytkowanie zgodne z przeznaczeniem przez Klienta. W żadnym wypadku Klient nie ma prawa do wynajęcia lub udzielenia sublicencji na zakupione towary, publicznego odtworzenia lub udostępnienia ich drogą przewodową lub bezprzewodową lub udostępnienia ich osobom trzecim za opłatą lub nieodpłatnie.

5.3 Klient ma prawo do wykonania kopii zapasowej oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

5.4 Klient ma prawo do dekompilacji i powielania oprogramowania tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez prawo. Ma to jednak zastosowanie tylko pod warunkiem, że Sprzedawca nie udostępnił Klientowi niezbędnych informacji w rozsądnym terminie na żądanie.

5.5 Poza przypadkami wymienionymi w punktach 5.1 do 5.33, Klient nie jest uprawniony do powielania oprogramowania.

5.6 Klient nie jest uprawniony do przekazania osobom trzecim kopii oprogramowania, które mogło mu zostać przekazane, ani żadnych innych kopii, które mogły zostać wykonane. W szczególności nie może sprzedawać, pożyczać, wypożyczać, wynajmować lub sublicencjonować oprogramowania, ani publicznie powielać lub udostępniać oprogramowania.

5.7 W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z powyższych postanowień, wszystkie prawa użytkowania przyznane na mocy niniejszej Umowy stają się natychmiast nieważne i automatycznie powracają do Sprzedawcy. W takim przypadku Klient musi natychmiast i całkowicie zaprzestać korzystania z oprogramowania, usunąć wszystkie kopie oprogramowania zainstalowanego w jego systemach i usunąć wszystkie wykonane kopie zapasowe lub przekazać je Sprzedawcy.

 

6) Obowiązki Klienta

6.1 Klient jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony towaru przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności do przechowywania wszystkich kopii treści cyfrowych w chronionym miejscu, chyba że umowa, świadectwo licencji lub dokumentacja użytkownika stanowi inaczej.

6.2 Klient wskazuje osobę kontaktową, której oświadczenia, o ile służą realizacji umowy i działania są wiążące dla Klienta. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do konsumentów.

6.3 Klient poinformuje Sprzedającego przed i w trakcie wykonywania Umowy o wszystkich okolicznościach i procedurach istotnych dla wykonania Umowy, które są niezbędne i istotne dla przygotowania i wykonania Umowy. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

6.4 Klient jest zobowiązany do wspierania sprzedającego w wykonaniu umowy zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przekonaniami oraz do stworzenia wszelkich warunków niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W szczególności Klient zobowiązuje się dostarczyć sprzedawcy wszystkie dokumenty, dane i informacje niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych w wymaganej formie. Dotyczy to również tego, że Klient informuje pracowników w odpowiednim czasie o nadchodzących dostawach lub innych usługach świadczonych przez sprzedawcę.

 

7) Prawo do odstąpienia od umowy

7.1 Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7.2 Dalsze informacje na temat prawa odstąpienia od umowy można znaleźć w instrukcji odstąpienia od umowy, dostępnej na stronie https://www.lizengo.pl/reklamacje-i-zwroty.

 

8) Ceny i warunki płatności

8.1 O ile w opisie produktu Sprzedającego nie podano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy i wysyłki zostaną podane oddzielnie w odpowiednim opisie produktu.

8.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, w indywidualnych przypadkach, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i które ponosi Klient, mogą powstać dodatkowe koszty. Obejmują one na przykład koszty transferu pieniędzy przez instytucje kredytowe (np. opłaty transferowe, opłaty za kurs wymiany) lub cła przywozowe lub podatki (np. cła). Koszty takie mogą być ponoszone w związku z transferem środków finansowych, nawet jeśli dostawa nie jest realizowana do kraju spoza Unii Europejskiej, ale Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

8.3 O możliwościach płatności Klient zostanie poinformowany w sklepie internetowym Sprzedającego.

8.4 Jeżeli uzgodniono przedpłatę przelewem bankowym, płatność jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, chyba że strony uzgodniły późniejszy termin płatności.

8.5 W przypadku płatności za pomocą usługi płatniczej świadczonej przez PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej jako PayPal ( płatność będzie realizowana za pośrednictwem warunków korzystania z PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal - warunków płatności bez konta PayPal, dostępnych na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 Potrącenie roszczeń wzajemnych Klienta z roszczeniami sprzedającego jest wykluczone, chyba że Sprzedający uznał roszczenie wzajemne lub zostało ono prawomocnie stwierdzone. Prawo kupującego do zatrzymania jest również ograniczone do takich roszczeń wzajemnych.

8.7 W przypadku zwłoki w płatności, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę w wysokości 9% powyżej obowiązującej stopy bazowej. W przypadku zwłoki w płatności, Sprzedający ma prawo żądać od Klienta, pomimo upomnienia, upomnienia i opłat windykacyjnych niezbędnych do właściwego ścigania prawnego dla agencji windykacyjnych i prawników zaangażowanych przez sprzedającego. W przypadku agencji windykacyjnych opierają się one na ustawowych stawkach kalkulacyjnych agencji windykacyjnych, a w przypadku prawników - na ustawie o wynagrodzeniach prawników. Jeżeli Sprzedający sam przeprowadza proces podstępny, Klient zobowiązuje się zapłacić kwotę 1,50 EUR za każde upomnienie. Nie dotyczy to upomnienia, które uzasadnia opóźnienie. Klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia mniejszej szkody sprzedawcy. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

8.8 Dla Klientów nie zamieszkałych w Niemczech zakup po cenie netto jest możliwy, jeśli już w zamówieniu podają oni swój ważny numer identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej EU-VAT podany po złożeniu zamówienia zakupu nie jest brany pod uwagę.

 

9) Warunki dostawy i wysyłki

9.1 O ile nie uzgodniono inaczej, towary dostarczane są poprzez wysyłkę na adres dostawy wskazany przez Klienta. Decydujący dla transakcji jest adres dostawy podany przy realizacji zamówienia sprzedawcy.

9.2 Jeżeli firma transportowa zwróci Sprzedającemu dostarczony towar, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, gdy nie jest odpowiedzialny za okoliczności, które doprowadziły do niemożności dostawy, lub gdy czasowo uniemożliwiono mu przyjęcie oferowanej usługi, chyba że sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomił go o usłudze.

9.3 Odbiór własny nie jest możliwy z przyczyn logistycznych.

9.4 Treści cyfrowe są udostępniane Klientowi w formie elektronicznej w formie pliku do pobrania poprzez powiadomienie o linku do pobrania. Klucze produktów są wysyłane do Klienta e-mailem.

 

 

10) Zastrzeżenie własności

10.1 Dopóki Klient nie zapłaci ceny zakupu w całości, dostarczone towary niecyfrowe pozostają własnością Sprzedającego (zastrzeżenie własności).

10.2 Klient jest zobowiązany do przechowywania towarów niecyfrowych dla Sprzedającego i do starannego obchodzenia się z nimi. Składując towary, na przykład oddzielając je od innych zapasów, musi wyjaśnić, że są one własnością sprzedawcy. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

10.3 W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich, Klient musi niezwłocznie powiadomić o tym sprzedającego na piśmie.

10.4 Klient ma prawo do odsprzedaży towarów niecyfrowych w zwykłym obrocie handlowym, ale nie może ich przenieść lub zastawić jako zabezpieczenia. Przenosi on niniejszym na Sprzedawcę wszelkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu roszczeń Sprzedawcy z tytułu odsprzedaży wobec jego Klientów lub innych osób trzecich. Cesja służy zabezpieczeniu danej wierzytelności w takim samym stopniu, jak zastrzeżenie prawa własności zgodnie z punktem 8.1. niniejszych Warunków. Klient pozostaje upoważniony do ściągania tych roszczeń nawet po cesji. Sprzedający jest jednak uprawniony do samodzielnego dochodzenia roszczeń, jeżeli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, zalega z płatnościami, złożono wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub Klient zaprzestaje płatności. W takich przypadkach Sprzedający może odwołać upoważnienie do dochodzenia roszczeń. Ponadto Sprzedawca może żądać, aby Klient niezwłocznie poinformował Sprzedawcę o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, dostarczył Sprzedawcy pisemne oświadczenie o cesji oraz wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczeń. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

10.5. Jeżeli towary niecyfrowe dostarczone przez Sprzedającego są połączone lub zmieszane z innymi przedmiotami ruchomymi w taki sposób, że stają się istotnymi składnikami jednolitego przedmiotu, Klient przechodzi na Sprzedającego proporcjonalnie do współwłasności jednolitego przedmiotu. Klient niniejszym przenosi na Sprzedającego wszelkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT) wierzytelności Sprzedającego z tytułu odsprzedaży rzeczy, do których Sprzedający jest uprawniony do współwłasności; Sprzedający przyjmuje to przeniesienie. Postanowienia punktu 8.4 zdanie 3 i następne stosuje się odpowiednio. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

10.6 Jeżeli Klient używa towarów niecyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę w taki sposób, że stają się one częścią nowego przedmiotu i jeżeli w ten sposób prawo własności Sprzedawcy ostatecznie wygasa, prawo własności Sprzedawcy pozostaje proporcjonalne do wytworzonego produktu. Klient niniejszym przenosi na Sprzedającego wszelkie roszczenia w wysokości ostatecznej kwoty faktury (łącznie z podatkiem VAT) z tytułu roszczeń Sprzedającego z tytułu odsprzedaży produktu jego Klientom lub innym osobom trzecim. Postanowienia punktu 8.4 zdanie 3 i następne stosuje się odpowiednio. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

10.7 W przypadku, gdy zabezpieczenia, do których Sprzedający jest uprawniony, przekraczają zabezpieczone roszczenia o więcej niż 20%, Sprzedający jest zobowiązany do zwolnienia zabezpieczeń przekraczających powyższy limit na żądanie Klienta, według uznania Sprzedającego.

 

11) Gwarancja na kontrakty zgodnie z pkt 3.2, 3.3 a) i 3.3 c)

11.1 Postanowienia niniejszego punktu 11 stosuje się do umów zgodnie z punktami 3.2, 3.3 a) i 3.3 c).

11.2 Roszczenia z tytułu wad materiałowych wobec Sprzedawcy przedawniają się w ciągu roku od przejścia własności, pod warunkiem, że dotyczy to nowo wyprodukowanych towarów lub usług. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo zgodnie z § 438 ust. 1 pkt 2 (budynki i rzeczy związane z budynkami), § 445b ust. 1 (prawo regresu) i § 634a ust. 1 pkt 2 (wady budowlane) BGB przewiduje dłuższe okresy. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

11.3 W przypadku dostawy towarów używanych - z zastrzeżeniem postanowień ustawowych i innych uzgodnień - wyłącza się wszelkie prawa do wad materialnych. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

11.4 Wszelkie informacje dotyczące Towarów, bez względu na to, czy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie, czy też nie, będą uważane za informacje dotyczące charakteru Towarów i braku gwarancji, wyraźnych gwarancji, dorozumianych cech, zastosowań dorozumianych w umowie lub tym podobnych. Oczywiste nieścisłości (błędy ortograficzne, błędy w obliczeniach, błędy formularzy itp.) w notatkach, protokołach, instrukcjach obsługi, obliczeniach, broszurach, w sklepie internetowym sprzedawcy itp. mogą być w każdej chwili poprawione przez sprzedawcę. Roszczenie o usunięcie takich oczywistych wad jest wykluczone.

11.5 W przypadku dostaw dla sprzedającego obowiązują w każdym przypadku ustawowe obowiązki w zakresie kontroli i reklamacji zgodnie z § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy) w odniesieniu do kupców. Jeżeli dostawa jest realizowana w imieniu pośrednika bezpośrednio do konsumenta, obowiązek zgłoszenia wad zgodnie z prawem handlowym stosuje się również bez ograniczeń. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

11.6 Jeśli Klient odrzuci dostawę Sprzedawcy z jakiejkolwiek innej przyczyny niż wada znacząca, która poważnie ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z towaru, mimo że Sprzedawca zadeklarował gotowość do wykonania, Klient będzie w zwłoce w odbiorze. Nie można odmówić przyjęcia dostawy z powodu nieznacznych wad.

11.7 Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, elementów systemu, które zostały zmodyfikowane niezgodnie z zasadami umowy, wykorzystaniem nieodpowiednich środków organizacyjnych, użytkowaniem w środowisku sprzętowym lub programowym, które nie spełnia wymagań określonych w certyfikacie licencyjnym, nietypowymi warunkami eksploatacji lub ingerencjami systemowymi Klienta lub osób trzecich. Jeżeli towary są używane w połączeniu z urządzeniami innych producentów, gwarancja na wady funkcjonalne i eksploatacyjne istnieje tylko wtedy, gdy takie wady występują również bez takiego połączenia lub gdy zgodność z tymi elementami jest częścią uzgodnionej w umowie jakości.

11.8 Jeśli dostawa jest wadliwa, Sprzedający może, według własnego uznania, dokonać późniejszego wykonania świadczenia poprzez usunięcie wady (późniejsze usunięcie wady) lub poprzez dostarczenie towaru wolnego od wad (dostawa zastępcza). W tym ostatnim przypadku Klient jest zobowiązany do zwrotu wadliwego towaru na żądanie sprzedawcy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli Klient jest konsumentem, powyższe zdanie stosuje się z zastrzeżeniem, że wykorzystanie nie podlega zrzeczeniu się lub zastąpieniu przez ich wartość. Klient musi dać sprzedającemu czas i możliwość późniejszego wykonania świadczenia, w szczególności w celu usunięcia wad.

11.9 Koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli wada faktycznie istnieje. W przypadku nieuzasadnionej prośby Klienta o usunięcie wad, sprzedawca ma prawo żądać zwrotu późniejszych kosztów wykonania, chyba że Klient nie jest odpowiedzialny za nieprawidłową reklamację. Jeśli spełnienie świadczenia uzupełniającego nie powiedzie się, jeśli Sprzedający ostatecznie i poważnie odmówi spełnienia świadczenia uzupełniającego (również zgodnie z § 439 ust. 4 BGB), jeśli spełnienie świadczenia uzupełniającego jest nieracjonalne dla Klienta lub jeśli istnieje przypadek § 323 ust. 2 BGB, Klient może odstąpić od umowy lub zmniejszyć świadczenie wzajemne bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

11.10 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń, o ile wynikają one z wadliwego lub niedbałego obchodzenia się lub magazynowania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie zostały przyjęte w umowie. Jeżeli z powodu niewykonania zobowiązania Klient ma prawo, z jednej strony, do dalszego żądania późniejszego wykonania zobowiązania, a z drugiej strony, do dochodzenia swoich ustawowych praw, Sprzedający może zażądać od Klienta wykonania swoich praw w rozsądnym terminie. Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). O dotrzymaniu terminu decyduje otrzymanie przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta. Jeżeli Klient nie skorzysta ze swoich praw w odpowiednim czasie, może dochodzić ich, w szczególności prawa do odstąpienia od umowy lub dochodzenia odszkodowania zamiast świadczenia, jeżeli bezskutecznie upłynął nowy rozsądny termin, który ma być przez niego wyznaczony na dalsze świadczenie. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

11.11 Roszczenia regresowe Klienta wobec sprzedawcy zgodnie z § 445a BGB (niemiecki kodeks cywilny) istnieją tylko wtedy, gdy Klient nie zawarł ze swoim Klientem żadnych umów wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

11.12 Skrócony termin przedawnienia i wyłączenie odpowiedzialności zgodnie z niniejszym punktem 11 nie ma zastosowania w przypadkach umyślnego lub wynikającego z zaniedbania naruszenia życia, ciała lub zdrowia, umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa ukrycia wady, w przypadku odpowiedniej gwarancji jakości lub w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

11.13 O ile Sprzedający dostarcza aktualizacje, uaktualnienia, nowe wersje programów lub inne nowe treści do pierwotnego przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy, niniejszy punkt 11 stosuje się odpowiednio.

11.14 W przypadku wad prawnych postanowienia niniejszego punktu 11 stosuje się odpowiednio.

 

12) Gwarancja na kontrakty zgodnie z pkt 3.3 b)

12.1 Postanowienia niniejszego punktu 12 stosuje się do umów zgodnie z punktem 3.3 b).

12.2 W przypadku wad materiałowych Klientowi przysługują ustawowe prawa. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o wadach materiałowych.

12.3 Wyklucza się prawo Klienta do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w związku z nieprzyznaniem prawa do użytkowania zgodnie z § 543 ust. 2 S. 1 nr 1 BGB. Nie ma to zastosowania w przypadku wady, którą Sprzedawca podstępnie ukrył lub w przypadku spóźnionej dostawy do Klienta, jeżeli Sprzedawca jest odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie.

12.4 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie istnieją, jeśli Klient nie korzysta z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwie korzysta z niego, jeśli modyfikuje lub zmienia oprogramowanie bez uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego lub jeśli problemy lub błędy wynikają z faktu, że oprogramowanie jest używane w środowisku sprzętowym lub programowym, które nie spełnia wymogów określonych w certyfikacie licencyjnym, chyba że udowodni on, że usterkę tę można przypisać oprogramowaniu.

12.5 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie istnieją w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku nieznacznego pogorszenia użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń, o ile wynikają one z wadliwego lub niedbałego obchodzenia się lub magazynowania, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie zostały przyjęte w umowie.

12.6 Wyłączenie odpowiedzialności na podstawie niniejszego punktu 12 nie ma zastosowania w przypadkach umyślnego lub wynikającego z zaniedbania uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, w przypadku umyślnego lub wynikającego z rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, w przypadku oszukańczego zatajenia wady, w przypadku odpowiedniej gwarancji jakości lub w przypadku roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

12.7 O ile Sprzedający dostarcza aktualizacje, uaktualnienia, nowe wersje programów lub inne nowe treści do pierwotnego przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy, niniejszy punkt 12 stosuje się odpowiednio.

12.8 W przypadku wad prawnych postanowienia niniejszego punktu 11 stosuje się odpowiednio.

 

13) Odpowiedzialność z tytułu innego naruszenia obowiązków

13.1 W przypadku naruszenia obowiązków, które zgodnie z punktami 11 i 12 nie stanowi wad rzeczowych lub wad tytułu własności, Sprzedający odpowiada za umyślne i rażąco niedbałe zachowanie swoich organów i osób, którym powierzyli wykonanie zobowiązania oraz - niezależnie od stopnia winy - za szkody wynikające z utraty życia, uszkodzenia ciała i zdrowia.

13.2 Sprzedający odpowiada również za lekkie niedbalstwo ze swojej strony czy podwykonawców w przypadku niemożności, zwłoki w wykonaniu, nieprzestrzegania gwarancji lub naruszenia innego istotnego zobowiązania umownego. Istotne zobowiązania umowne to te, których wypełnienie w pierwszej kolejności umożliwia właściwe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do szkód typowych dla umowy, których Sprzedawca mógł racjonalnie oczekiwać w chwili zawarcia umowy.

13.3 Wyklucza się wszelką odpowiedzialność Sprzedawcy przekraczającą odpowiedzialność zgodnie z punktami 12.1 i 12.2 - niezależnie od podstawy prawnej. Dotyczy to w szczególności wszystkich roszczeń wynikających z naruszenia zobowiązań umownych oraz roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych, ale nie roszczeń wynikających z culpa in contrahendo.

13.4 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas kontroli, koniecznych działań naprawczych lub innych usług. Klient musi upewnić się, że dane przechowywane na odpowiednich urządzeniach lub urządzeniach do przechowywania danych zostały zarchiwizowane i że na tych urządzeniach lub urządzeniach do przechowywania danych nie są przechowywane żadne poufne dane.

13.5 Uzgodnione z Klientem ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również na korzyść organów i zastępców sprzedającego.

13.6 Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

 

14) Realizacja bonów promocyjnych

14.1 Bony, które Sprzedający wydaje nieodpłatnie w ramach kampanii reklamowych o określonym okresie ważności i które nie mogą być zakupione przez Klienta (zwane dalej "Bony promocyjne") mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym Sprzedającego i tylko w określonym terminie.

14.2 Poszczególne produkty mogą zostać wyłączone z kampanii Bonów promocyjnych, jeżeli odpowiednie ograniczenie wynika z treści bonu.

14.3 Bony promocyjne mogą być realizowane wyłącznie przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

14.4 Na jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden bon promocyjny.

14.5 Wartość towaru musi być co najmniej równa wartości bonu promocyjnego. Pozostały kredyt nie podlega zwrotowi przez sprzedającego.

14.6 Jeżeli wartość Bonu promocyjnego nie wystarcza do pokrycia zamówienia, można wybrać jedną z innych metod płatności oferowanych przez Sprzedającego w celu rozliczenia różnicy.

14.7 Saldo kredytowe Bonu promocyjnego nie jest wypłacane w gotówce ani nie jest oprocentowane.

14.8 Bon promocyjny nie podlega zwrotowi, jeśli Klient zwróci towar opłacony w całości lub w części kuponem promocyjnym w ramach przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

14.9 Bon promocyjny jest zbywalny. Sprzedający może dokonać płatności ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego właściciela, który realizuje bon promocyjny w sklepie internetowym sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedawca posiada wiedzę lub rażąco niedbały brak wiedzy o nieuzasadnieniu, niezdolności do czynności prawnych lub braku uprawnień do reprezentowania danego właściciela.

 

15) Postanowienia końcowe

15.1 Strona umowy jest uprawniona do cesji praw i roszczeń wynikających ze stosunku umownego na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą sprzedawcy. § 354a HGB pozostaje nienaruszony; § 354a HGB nie ma zastosowania do użytkowników.

15.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy jest nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałej części umowy. Postanowienie nieważne zastępuje się przepisem, który najbardziej odpowiada gospodarczemu celowi umowy. W przypadku wystąpienia luki w umowie stosuje się odpowiednią procedurę.

15.3 Prawo niemieckie stosuje się wyłącznie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, jak również dalszych odniesień do międzynarodowego prawa prywatnego i proceduralnego. W przypadku użytkowników ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

15.4 Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z i związanych z umowami, do których mają zastosowanie niniejsze OWH, jest siedziba Sprzedającego; Sprzedający jest jednak uprawniony do dochodzenia roszczeń wobec Klienta w każdym prawnie otwartym miejscu jurysdykcji. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do użytkowników.

15.5 Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów pod następującym adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług online, w których stroną jest konsument. Sprzedawca nie jest zobowiązany do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową użytkowników, ale co do zasady jest na to przygotowany. Nie ma to jednak wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego punktu 15.

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat