Natychmiastowe pobranie oprogramowania

Opro­gra­mo­wanie
roz­pocz­nij pobie­ranie teraz

Pomoc przy konfiguracji 022 - 292 2400

Pomoc przy konfiguracji
022 - 292 2400

Regulamin sklepu internetowego

 


 

Spis treści

1. Zakres obowiązywania
2 Zawarcie umowy
3. Przedmiot umowy
4. Przyznanie praw w przypadku umowy o dostawę oprogramowania
5. Przyznanie praw w przypadku umowy w zakresie ograniczonego czasowo powierzenia oprogramowania
6. Obowiązki klienta
7. Prawo do odwołania
8. Ceny i warunki płatności
9. Warunki dostawy i wysyłki
10. Zastrzeżenie prawa własności
11. Gwarancja w przypadku umów zgodnie z pkt. 3.2, 3.3 a) oraz 3.4 
12. Gwarancja w przypadku umów zgodnie z pkt. 3.3 b) 
13. Warunki gwarancji „100%-gwarancja zwrotu pieniędzy“
14. Odpowiedzialność z tytułu innego naruszenia obowiązków 
15. Realizowanie Kuponów Promocyjnych 
16. Wymienianie w rekomendacjach
17. Postanowienia końcowe

 


 

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej „OWH”) spółki lizengo GmbH & Co. KG (dalej "Sprzedający"), obowiązują w zakresie wszystkich umów Sprzedającego oraz kontrahenta (dalej „Klient“) w zakresie sprzedaży, dostawy oraz ograniczonego czasowo powierzania różnych treści cyfrowych, towarów cyfrowych i towarów niecyfrowych (dalej wspólnie również „Towary“). Jeśli Sprzedający oferuje również usługi, świadczy je wyłącznie w ramach świadczeń dodatkowych do wymienionych powyżej umów kupna. Odmienne, sprzeczne lub uzupełniające Ogólne Warunki Handlowe Klienta stają się tylko wtedy i tylko w takim zakresie integralną częścią umowy, w jakiej Sprzedający wyraził zgodę na ich obowiązywanie. Milcząca akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych Klienta przez Sprzedającego poprzez jednoznaczne zachowanie zostaje wykluczone. Niniejszy wymóg zgody obowiązuje w każdym przypadku, przykładowo również wtedy, gdy Sprzedający bez zastrzeżeń świadczy usługi na rzecz Klienta, znając jego Ogólne Warunki Handlowe.

1.2 Niniejsze OWH obowiązują zarówno wobec konsumentów (§ 13 niemieckiego kodeksu cywilnego) jak również wobec przedsiębiorców (§ 14 niemieckiego kodeksu cywilnego). Jeśli poniższe OWH nie zawierają osobnej uwagi, wszystkie warunki obowiązują w takim samym stopniu w zakresie umów z przedsiębiorcami i konsumentami. Jeśli poszczególne warunki nie obowiązują konsumentów lub obowiązują ich w zmienionej formie, fakt ten zostanie wyraźnie wyszczególniony.

1.3 Niniejsze warunki obowiązują również w zakresie przyszłych umów między Klientem a Sprzedającym, jeśli Klient jest przedsiębiorcą.

1.4 Treści cyfrowe w myśl niniejszych OWH to wszystkie cyfrowe oferty z wyjątkiem Towarów cyfrowych, przykładowo cyfrowo dostępnych kodów dostępu, kluczy produktu lub innych informacji dostępnych cyfrowo.

1.5 Towary cyfrowe w myśl niniejszych OWH to wszystkie oprogramowania nie znajdujące się na fizycznym nośniku danych, które Sprzedający - ewentualnie z przyznaniem określonych praw do użytkowania zgodnie z pkt. 5 i 6 - udostępnia do pobrania.

1.6 Towary niecyfrowe w myśl niniejszych OWH to wszystkie oprogramowania znajdujące się na fizycznym nośniku danych, które Sprzedający - ewentualnie z przyznaniem określonych praw do użytkowania zgodnie z pkt. 5 i 6 - rozprowadza w formie fizycznej, jak również pozostałe produkty fizyczne.

1.7 Sprzedający prowadzi sklep internetowy na własnej stronie internetowej (dalej „Sklep Internetowy“). Sprzedający dodatkowo sprzedaje produkty również przez różne platformy sprzedażowe, jak na przykład ebay.de, rakuten.de lub rueducommerce.fr (dalej pojedynczo „Platforma Sprzedażowa“ a wspólnie „Platformy Sprzedażowe“).

1.8 Składając zamówienie zgodnie z pkt. 2.2 Klient akceptuje niniejsze OWH.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 W przypadku zakupu przez Sklep Internetowy Sprzedającego umowa nie zostaje jeszcze zawarta w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienie Klienta jest bardziej propozycją zawarcia umowy. Wymienione i wspomniane w Sklepie Internetowym Sprzedającego ceny, promocje i opisy Towarów lub innych usług nie stanowią oferty.

2.2 W przypadku zakupu przez jedną z Platform Sprzedażowych umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2.3 Przed wiążącym złożeniem zamówienia, czytając uważnie informacje przedstawione na ekranie, Klient ma możliwość wykrycia możliwych błędów we wprowadzonych danych. Skutecznym środkiem technicznym do lepszego rozpoznawania błędów we wprowadzonych danych może być funkcja powiększenia przeglądarki, dzięki której informacje wyświetlane na ekranie zostają powiększone. Przy użyciu zwykłej klawiatury i myszki Klient może poprawiać wprowadzone przez siebie dane w ramach procesu zamówienia aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces zamówienia.

2.4 W przypadku zakupu przez Sklep Internetowy potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta przez Sprzedającego. Umowa między Sprzedającym a Klientem dochodzi do skutku w tym przypadku dopiero po kolejnym działaniu ze strony Sprzedającego zgodnie z pkt. 2.5. 

2.5 Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie pięciu dni,

  • a) dostarczając Klientowi zamówiony Towar samodzielnie lub za pośrednictwem kontrahenta (np. Amazon EU S.à.r.l.), przy czym miarodajne w tym zakresie jest dostarczenie Towaru Klientowi, lub

    b) wzywając Klienta do zapłaty w oddzielnej komunikacji po złożeniu przez niego zamówienia. Zalicza się do tego również wybór sposobu płatności w procesie zamówienia, w jaki następuje płatność przed wysłaniem zamówionego Towaru.

Jeśli występuje kilka z wymienionych powyżej alternatyw, umowa zostaje zawarta w chwili, w której jako pierwsza wystąpi jedna z wymienionych powyżej alternatyw.

2.6 Termin na przyjęcie oferty zgodnie z pkt. 2.5 rozpoczyna się w dniu następującym po wysłaniu oferty przez Klienta i kończy się z upływem piątego dnia następującego po wysłaniu oferty. Jeśli Sprzedający nie przyjmie oferty Klienta w wymienionym powyżej terminie, oznacza to odrzucenie oferty z takim skutkiem, że Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.7 W zakresie zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język polski.

2.8 Jeśli w celu zrealizowania umowy Klient poda adres e-mail, Klient musi upewnić się, że wysyłane przez Sprzedającego wiadomości e-mail będą mogły zostać odebrane pod tym adresem. W szczególności Klient musi upewnić się w przypadku stosowania filtrów spamu, żeby były one prawidło skonfigurowane, aby mogły zostać dostarczone wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedającego lub zaangażowane przez niego do realizacji zamówienia osoby trzecie. Sprzedający lub zaangażowane przez niego do realizacji zamówienia osoby trzecie sporządzą wiadomości e-mail w taki sposób, żeby na podstawie swojego wyglądu, w szczególności profilu wzoru tekstowego, obiektywnie były odpowiednie, aby nie stwarzać wrażenia wiadomości spamowej.

 

3) Przedmiot umowy

3.1 Sprzedający udostępnia Klientowi Towary. Usługi Sprzedający świadczy jedynie jako świadczenia dodatkowe do umów o dostawę Towarów. Miarodajna jest uzgodniona specyfika usługi. Sprzedający w ramach świadczenia swoich usług angażuje wedle własnego uznania własnych pracowników, podwykonawców lub innych zleceniobiorców.

3.2 W przypadku umowy o dostawę Towarów niecyfrowych podstawą usługi Sprzedającego jest opis umieszczony w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego. Odsyła się do regulacji w zakresie zastrzeżenia własności zgodnie z pkt. 10. W przypadku umowy o dostawę oprogramowania (dalej: „Zakup Oprogramowania“) na Sprzedającym ciąży obowiązek trwałego przekazania oprogramowania wymienionego w licencji. Na Sprzedającym ciąży obowiązek przekazania jednego egzemplarza oprogramowania na odpowiednim nośniku danych, takim jak CD-ROM, dysk Blu-ray lub pamięć USB, jak również przekazanie wydrukowanej lub dostępnej do pobrania wersji odpowiedniej dokumentacji użytkownika. Przed całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8 Sprzedawca zastrzega sobie własność wszelkich nośników danych oraz przekazanej dokumentacji użytkownika. W zakresie specyfiki oprogramowania miarodajny jest dany opis produktu w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego. Na Sprzedającym ciąży ponadto obowiązek przyznania praw zgodnie z pkt. 4;

3.3 W przypadku umowy o dostawę Towarów cyfrowych na Sprzedającym ciąży obowiązek

  • a) w przypadku umowy o dostawę oprogramowania (dalej: „Zakup Oprogramowania“) trwałego przekazania wymienionego w licencji oprogramowania w pliku obiektowym. Na Sprzedającym ciąży obowiązek wskazania możliwości pobrania oprogramowania oraz przekazania wydrukowanej lub dostępnej do pobrania wersji odpowiedniej dokumentacji użytkownika. Przed całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8 Sprzedawca zastrzega sobie własność przekazanej dokumentacji użytkownika. W zakresie specyfiki oprogramowania miarodajny jest dany opis produktu w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego. Na Sprzedającym ciąży ponadto obowiązek przyznania praw zgodnie z pkt. 4;

    b) w przypadku umowy o ograniczone czasowo powierzenie oprogramowania (dalej: „Wynajem Oprogramowania“) ograniczonego czasowo przekazania wymienionego w licencji oprogramowania w pliku obiektowym. Na Sprzedającym ciąży obowiązek wskazania możliwości pobrania oprogramowania oraz przekazania wydrukowanej lub dostępnej do pobrania wersji odpowiedniej dokumentacji użytkownika. Przed całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8 Sprzedawca zastrzega sobie własność przekazanej dokumentacji użytkownika. W zakresie specyfiki oprogramowania miarodajny jest dany opis produktu w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego. Na Sprzedającym ciąży ponadto obowiązek przyznania praw zgodnie z pkt. 5;

3.4 W przypadku umowy o dostawę cyfrowej treści na Sprzedającym ciąży obowiązek udostępnienia cyfrowej treści. Wykorzystanie przesłanych Klientowi cyfrowych treści uwarunkowane jest odpowiednimi warunkami korzystania danego sprzedawcy. Korzystanie z cyfrowych treści uwarunkowane jest odraczająco całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8. Sprzedający może tymczasowo zezwolić na korzystanie jeszcze przed tym terminem.

3.5 Obowiązek świadczenia usług ciąży na Sprzedającym wyłącznie w ramach umownych lub poumownych świadczeń dodatkowych do wymienionych powyżej głównych zobowiązań usługowych i tylko w przypadku oddzielnych uzgodnień z Klientem.

3.6 W zakresie dostawy danego przedmiotu umowy obowiązuje pkt. 9.

3.7 Jeśli Sprzedający będzie miał trudności lub całkowity brak możliwości zrealizowania umownych usług, ponieważ pracownicy, dokumenty, dane lub urządzenia Klienta nie są dostępne w odpowiedni sposób lub dostępne w niewystarczającym stopniu lub Klient, umyślnie lub nieuważnie, nie wywiąże się ze swojego obowiązku do współdziałania, do którego zalicza się również przestrzeganie terminów, Sprzedający ma prawo obciążyć Klienta spowodowanymi przez to dodatkowymi nakładami.

3.8 Jeśli klient jest przedsiębiorcą, zastrzeżona jest terminowa i prawidłowa samodzielna dostawa, o ile Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową i nieprawidłową samodzielną dostawę.

 

4) Przyznanie praw w przypadku umowy o dostawę oprogramowania

4.1 Niniejszy pkt 4 obowiązuje wyłącznie w zakresie umów zakupu oprogramowania zgodnie z pkt. 3.2 oraz 3.3 a).

4.2 Wraz z całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8 Klient otrzymuje niewyłączne, nieograniczone czasowo prawo użytkowania Towaru w zakresie przyznanym w umowie. Sprzedający może tymczasowo zezwolić na korzystanie z Towaru jeszcze przed tym terminem. Towar może być jednocześnie użytkowany maksymalnie przez liczbę osób fizycznych odpowiadającą Towarom nabytym przez klienta. Dopuszczalne użytkowanie obejmuje instalację oprogramowania, wgranie do pamięci roboczej oraz zgodne z przeznaczeniem korzystanie przez Klienta. W żadnym wypadku Klient nie ma prawa do wynajmowania nabytego Towaru lub udzielania na niego dalszych licencji, publicznego udostępniania lub przekazywania go przewodowo lub bezprzewodowo lub też odpłatnego lub nieodpłatnego umożliwiania do niego dostępu osobom trzecim. Pkt 4.5 pozostaje nienaruszony.

4.3 Klient ma prawo do stworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

4.4 Klient ma prawo do dekompilowania i powielania oprogramowania wyłącznie w przypadkach, w których zostało to przewidziane ustawowo. Powyższe obowiązuje jednak tylko pod warunkiem, że Sprzedający nie udostępnił na żądanie Klientowi koniecznych w tym zakresie informacji w stosownym terminie.

4.5 Klient ma prawo trwale przekazać osobie trzeciej nabytą kopię oprogramowania, przekazując jednocześnie dokumentację. W tym przypadku całkowicie rezygnuje on z użytkowania oprogramowania, usunie wszystkie zainstalowane kopie oprogramowania ze swoich komputerów i skasuje wszystkie inne kopie na innych nośnikach danych lub przekaże je Sprzedającemu, o ile nie jest on ustawowo zobowiązany do dłuższego okresu przechowywania. Na wezwanie Sprzedającego Klient potwierdzi mu pisemnie kompletne przeprowadzenie wymienionych czynności lub przedstawi mu powody dłuższego okresu przechowywania. Ponadto Klient wyraźnie uzgodni z osobą trzecią przestrzeganie zakresu przyznania praw zgodnie z niniejszym pkt. 4. Podział nabytych pakietów objętościowych jest niedopuszczalny.

4.6 Jeśli Klient użytkuje oprogramowanie w zakresie przekraczającym jakościowo (pod względem rodzaju dopuszczonego użytkowania) lub ilościowo (pod względem liczby użytkowników) uprawnienia nabyte wraz z Towarem, niezwłocznie nabędzie on dodatkowe Towary konieczne do dozwolonego użytkowania. Jeśli Klient zaniecha powyższego, Sprzedający będzie dochodził przysługujących mu praw.

4.7 Adnotacje autorskie, numery seryjne oraz inne cechy służące identyfikacji programu nie mogą być usuwane z oprogramowania lub zmieniane.

 

5) Przyznanie praw w przypadku umowy w zakresie ograniczonego czasowo powierzenia oprogramowania

5.1 Niniejszy pkt 5 obowiązuje wyłącznie w zakresie umów w zakresie ograniczonego czasowo powierzenia oprogramowania zgodnie z pkt. 3.3 b).

5.2 Wraz z całkowitą zapłatą ceny zakupu zgodnie z pkt. 8 Klient otrzyma niewyłączne, ograniczone czasowo na okres obowiązywania umowy, niezbywalne i bez możliwości udzielania dalszych licencji prawo użytkowania Towaru w zakresie przyznanym w umowie i licencji. Sprzedający może tymczasowo zezwolić na korzystanie z Towaru jeszcze przed tym terminem. Czas trwania ograniczonego czasowo okresu obowiązywania umowy kieruje się odpowiednimi danymi w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego lub wyborem czasu obowiązywania dokonanym przez Klienta przed zawarciem umowy. Dopuszczalne użytkowanie obejmuje instalację oprogramowania, wgranie do pamięci roboczej oraz zgodne z przeznaczeniem korzystanie przez Klienta. W żadnym wypadku Klient nie ma prawa do wynajmowania nabytego Towaru lub udzielania na niego dalszych licencji, publicznego udostępniania lub przekazywania go przewodowo lub bezprzewodowo lub też odpłatnego lub nieodpłatnego umożliwiania do niego dostępu osobom trzecim.

5.3 Klient ma prawo do stworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania, jeśli jest to konieczne do zabezpieczenia przyszłego użytkowania.

5.4 Klient ma prawo do dekompilowania i powielania oprogramowania wyłącznie w przypadkach, w których zostało to przewidziane ustawowo. Powyższe obowiązuje jednak tylko pod warunkiem, że Sprzedający nie udostępnił na żądanie Klientowi koniecznych w tym zakresie informacji w stosownym terminie.

5.5 Poza przypadkami wymienionymi w pkt. 5.1 do 5.3 Klient nie ma prawa do powielania oprogramowania.

5.6 Klient nie ma prawa przekazywać osobom trzecim ewentualnie przekazanej mu kopii oprogramowania lub ewentualnie sporządzonych dodatkowych kopii. W szczególności nie wolno mu sprzedawać, wypożyczać, wynajmować lub udzielać kolejnych licencji na oprogramowanie lub publicznie odtwarzać lub udostępniać oprogramowania.

5.7 Jeśli Klient naruszy jedno z powyższych postanowień, wszelkie udzielone w ramach niniejszej umowy prawa użytkowania stają się nieskuteczne i automatycznie wracają do Sprzedającego. W tym przypadku Klient musi niezwłocznie i całkowicie zaprzestać użytkowania oprogramowania, skasować wszystkie kopie oprogramowania zainstalowane na jego systemach oraz usunąć lub wydać Sprzedającemu ewentualnie sporządzone kopie bezpieczeństwa.

 

6) Obowiązki klienta

6.1 Klient jest zobowiązany zabezpieczyć Towar odpowiednimi środkami przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich, w szczególności przechowywać wszelkie kopie cyfrowych treści w chronionym miejscu, jeśli umowa, ewentualna licencja lub ewentualna dokumentacja użytkownika nie stanowi inaczej.

6.2 Klient musi podać osobę do kontaktu, której oświadczenia, o ile służą realizacji umowy, jak również działania są dla Klienta wiążące. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

6.3 Klient musi poinformować Sprzedającego, przed i w trakcie realizacji umowy, o wszystkich okolicznościach i procesach istotnych dla umowy, koniecznych i miarodajnych w zakresie przygotowania i realizacji umowy. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

6.4 Klient jest zobowiązany wspierać Sprzedającego w realizacji umowy zgodnie z najlepszą wiedzą oraz stworzyć warunki konieczne do realizacji umowy. Klient zobowiązuje się w szczególności udostępnić Sprzedającemu w wymaganej formie wszystkie dokumenty, dane i informacje konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych. Zalicza się do tego również, żeby Klient informował pracowników z odpowiednim wyprzedzeniem o nadchodzących dostawach lub innego rodzaju świadczeniach usług ze strony Sprzedającego.

 

7) Prawo do odwołania

7.1 Konsumentom przysługuje prawo do odwołania.

7.2 Szczegółowe informacje w zakresie prawa do odwołania wynikają z pouczenia ze strony Sprzedającego o prawie do odwołania. Do wglądu na: https://www.lizengo.pl/reklamacje-i-zwroty lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego.

 

8) Ceny i warunki płatności

8.1 Jeśli z opisu produktu Sprzedającego nie wynika inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek od towarów i usług. Ewentualnie doliczane dodatkowo koszty dostawy i przesyłki są podane osobno w danym opisie produktu.

8.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej w poszczególnych przypadkach mogą dojść dodatkowe koszty, za które Sprzedający nie odpowiada i które ponosi Klient. Zaliczają się do tego przykładowo koszty przekazów pieniężnych przez placówki kredytowe (np. opłaty za przelew, opłaty kursów walut) lub opłaty importowe ew. podatki (np. cła). Takie koszty mogą powstać w odniesieniu do przekazów pieniężnych również wtedy, gdy dostawa nie następuje do kraju spoza Unii Europejskiej, jednak Klient dokonuje płatności z kraju spoza Unii Europejskiej.

8.3 O możliwościach płatności Klient jest informowany w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego.

8.4 Jeśli uzgodniono płatność z góry przelewem, płatność staje się wymagalna natychmiast po zawarciu umowy, o ile strony nie uzgodniły późniejszego terminu wymagalności.

8.5 W przypadku płatności metodą oferowaną przez usługodawcę płatniczego PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej: „PayPal”) realizacja płatności przez PayPal, z uwzględnieniem warunków użytkowania PayPal, w sposób umożliwiający wgląd następuje na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full lub - jeśli Klient nie posiada konta PayPal – z uwzględnieniem warunków płatności bez konta PayPal, w sposób umożliwiający wgląd na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

8.6 W przypadku wyboru rodzaju płatności „przelew SOFORT“ realizacja płatności następuje przez usługodawcę płatniczego, spółkę SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (dalej „SOFORT“). Aby móc zapłacić kwotę rachunku przelewem SOFORT, Klient musi posiadać internetowe konto bankowe umożliwiające udział w przelewach SOFORT z procesem PIN/TAN, odpowiednio wylegitymować się w procesie płatniczym oraz potwierdzić zlecenie zapłaty wobec SOFORT. Transakcja płatnicza zostanie niezwłocznie po tym przeprowadzona przez SOFORT, a konto Klienta zostanie obciążone. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju płatności przelewem SOFORT Klient znajdzie w internecie na stronie https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

8.7 W przypadku wyboru rodzaju płatności zakupu na rachunek cena zakupu staje się wymagalna po dostarczeniu Towaru i wystawienia na niego rachunku. W tym przypadku cenę zakupu należy zapłacić w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania rachunku bez potrąceń, jeśli nie uzgodniono inaczej. Regulacja w sprawie zwłoki § 286 ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego pozostaje przez powyższe nienaruszona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oferowania rodzaju płatności zakupu na rachunek tylko do określonej wielkości zamówienia, a w przypadku przekroczenia podanej wielkości zamówienia odrzucić ten rodzaj płatności. W tym przypadku Sprzedający zwróci uwagę Klienta na dane ograniczenie płatności w swoich informacjach dotyczących płatności w Sklepie Internetowym lub na danej Platformie Sprzedażowej Sprzedającego.

8.8 W przypadku wyboru rodzaju płatności polecenia zapłaty SEPA kwota rachunku staje się wymagalna po udzieleniu zlecenia zapłaty SEPA, jednak nie przed upływem terminu wstępnej informacji o płatności. Ściągnięcie polecenia zapłaty następuje w przypadku zakupu przez Platformę Sprzedażową Sprzedającego w chwili złożenia zamówienia. Ściągnięcie polecenia zapłaty następuje w przypadku zakupu przez Sklep Internetowy Sprzedającego, gdy zamówiony Towar opuści magazyn Sprzedającego i Klientowi zostanie przekazany link do pobrania lub przesłany mailowo klucz produktu, przy czym liczy się wysłanie informacji lub wiadomości e-mail przez Sprzedawcę, jednak nie przed upływem terminu wstępnej informacji. Wstępna informacja ("Pre-Notification") to informacja (np. rachunek, polisa, umowa) Sprzedającego do Klienta, zapowiadająca obciążenie za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA. Jeśli polecenie zapłaty nie zostanie zrealizowane z powodu braku środków na pokrycie koncie lub podania nieprawidłowych danych bankowych lub jeśli Klient sprzeciwi się potrąceniu środków z konta, mimo że nie jest do tego uprawniony, Klient poniesie opłaty związane z księgowaniem stornującym danego instytutu kredytowego, jeśli to on ponosi za to odpowiedzialność.

8.9 W przypadku wyboru rodzaju płatności kartą kredytową obciążenie następuje w chwili zakończenia zamówienia.

8.10 W przypadku wyboru rodzaju płatności „Amazon Pay“ płatność następuje przez oferenta płatniczego Amazon Payments Europe s.c.a 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (dalej „Amazon Pay“) za pośrednictwem informacji płatniczych zapisanych na koncie Klienta Amazon, z uwzględnieniem warunków w zakresie płatności przez  Amazon Pay, do wglądu na stronie https://pay.amazon.de/help/201751590?ld=NSGoogle.

8.11 W przypadku płatności za pośrednictwem rodzaju płatności oferowanego przez oferenta płatniczego Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, (dalej „Klarna“) płatność następuje każdorazowo na rzecz Klarna zgodnie z następującymi warunkami:

Rachunek: Termin płatności wynosi 14 dni od wysłania Towaru. Warunki rachunku do wglądu na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/invoice?fee%3D0.

Zakup na raty: Za pomocą serwisu finansowania Klarna zakup Klienta może zostać opłacony elastycznie w miesięcznych ratach wynoszących przynajmniej 1/24 łącznej kwoty (jednak przynajmniej 6,95 EUR) lub na warunkach podanych w pozostałych przypadkach w procesie zamówienia. Spłata raty następuje każdorazowo na koniec miesiąca po przesłaniu rachunku miesięcznego przez Klarna. Dodatkowe informacje na temat zakupu ratalnego łącznie z Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz europejskimi informacjami standardowymi w zakresie kredytów konsumenckich do wglądu na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/EID/de_de/account.

Przelew natychmiastowy: Obciążenie konta Klienta następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Warunkiem skorzystania z rodzajów płatności rachunku na raty i zakupu na raty jest pozytywna ocena zdolności kredytowej. Dodatkowe informacje i warunki korzystania Klarna do wglądu na stronie https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user.

8.12 Rozliczenie z wierzytelnościami wzajemnymi Klienta wobec wierzytelności Sprzedającego jest wykluczone, chyba że Sprzedający uznał wierzytelność wzajemną lub została ona prawomocnie stwierdzona. Prawo do zatrzymania przedmiotów przez Klienta jest również ograniczone do takich wierzytelności wzajemnych.

8.13 W przypadku zaległości w płatnościach Sprzedający ma prawo naliczyć Klientowi odsetki za zwłokę w wysokości 9% obowiązującej stopy procentowej. W przypadku nieterminowej płatności Sprzedający, mimo monitu, ma prawo domagać się od Klienta koniecznych do celowego dochodzenia prawa opłat karnych i kosztów przejęcia zabezpieczenia instytutów windykacyjnych i prawników zaangażowanych przez Sprzedającego. Te kierują się w przypadku instytutów windykacyjnych ustawowymi stawkami obliczeniowymi, w przypadku prawników ustawą o wynagrodzeniach prawników. Jeśli Sprzedający monituje samodzielnie, Klient zobowiązuje się zapłacić kwotę w wysokości 1,50,- EUR za każdy monit. Powyższe nie dotyczy monitu uzasadniającego zwłokę. Klientowi przysługuje prawo wykazania, że Sprzedający poniósł mniejszą szkodę. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

8.14 W przypadku Klientów niezamieszkałych na terenie Republiki Federalnej Niemiec możliwy jest zakup w cenie netto, jeśli już w zamówieniu podadzą oni swój ważny NIP. NIP podany po złożeniu zamówienia nie zostanie uwzględniony.

 

9) Warunki dostawy i wysyłki

9.1 Dostawa Towarów następuje drogą wysyłki na podany przez Klienta adres do dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej. Podczas realizacji transakcji miarodajny jest adres do dostawy podany w realizacji zamówienia Sprzedającego.

9.2 Jeśli przedsiębiorstwo transportowe odeśle Sprzedającemu wysłany Towar, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty zrealizowanej wysyłki. Powyższe nie obowiązuje, jeśli Klient skutecznie skorzysta ze swojego prawa do odwołania, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za okoliczność prowadzącą do braku możliwości dostawy lub jeśli nie miał możliwości przyjęcia oferowanej usługi, chyba, że Sprzedający poinformował go z odpowiednim wyprzedzeniem o usłudze.

9.3 Odbiór osobisty ze względów logistycznych nie jest możliwy.

9.4 Cyfrowe treści zostają powierzone Klientowi w formie elektronicznej do pobrania po przesłaniu linku do pobrania. Klucze produktu wysyłane są drogą mailową.

 

10) Zastrzeżenie własności

10.1 Do chwili całkowitego uregulowania ceny zakupu Sprzedającego dostarczone Towary niecyfrowe pozostają własnością Sprzedającego (zastrzeżenie własności).

10.2 Klient jest zobowiązany przechowywać dla Sprzedawcy i pieczołowicie obchodzić się z Towarem niecyfrowym. Magazynując musi on przez przykładowo oddzielenie od pozostałych zasobów towarowych uwidocznić, że chodzi o własność Sprzedającego. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

10.3 W przypadku zastawów lub innych ingerencji osób trzecich Klient musi niezwłocznie pisemnie poinformować Sprzedającego.

10.4 Klient ma prawo do odsprzedaży niecyfrowego Towaru w ramach zwyczajnego procesu biznesowego, nie może jednak przenosić jego własności lub zastawiać go w celu zabezpieczenia. Już teraz odstępuje on na rzecz Sprzedającego wszelkie należności Sprzedającego w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem od towarów i usług), powstałe w związku z odsprzedażą swoim odbiorcom lub innym osobom trzecim. Odstąpienie służy w równym zakresie zabezpieczeniu danej należności i zastrzeżeniu własności zgodnie z pkt. 10.1. niniejszych warunków. Do ściągania tych należności Klient pozostaje upoważniony również po odstąpieniu. Sprzedający ma jednak prawo do samodzielnego ściągania tych należności, jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, będzie zalegał z płatnościami, zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub jeśli Klient wstrzyma płatności. W tych przypadkach Sprzedający może odwołać upoważnienie do ściągania należności Sprzedający może ponadto wymagać, aby Klient niezwłocznie poinformował Sprzedającego o odstąpionych należnościach oraz ich dłużnikach, udostępnił Sprzedającemu pisemne oświadczenie o odstąpieniu oraz wszelkie informacje i dokumenty wymagane do ściągnięcia należności. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

10.5. Jeśli dostarczone przez Sprzedającego niecyfrowe Towary zostaną połączone lub pomieszane z innymi ruchomościami w taki sposób, że staną się istotnymi składnikami jednolitej całości, Klient przekaże Sprzedającemu udziałową współwłasność jednolitej całości. Klient już teraz odstępuje na rzecz Sprzedającego wszelkie należności Sprzedającego w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem od towarów i usług), powstałe w związku z odsprzedażą przedmiotów, co do których Sprzedawcy przysługuje współwłasność; Sprzedający przyjmie to odstąpienie. Regulacje w pkt. 10.4 zdanie 3 i kolejne obowiązują odpowiednio. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

10.6 Jeśli Klient wykorzystuje dostarczone przez Sprzedającego niecyfrowe Towary w taki sposób, że staną się one składnikiem nowego przedmiotu, wskutek czego własność Sprzedającego ostatecznie przestanie zachodzić, własność sprzedającego proporcjonalnie zachodzi dalej w stosunku do wyprodukowanego produktu. Klient już teraz odstępuje na rzecz Sprzedającego wszelkie należności Sprzedającego w wysokości kwoty końcowej faktury (łącznie z podatkiem od towarów i usług), powstałe w związku z odsprzedażą produktu swoim odbiorcom lub innym osobom trzecim. Regulacje w pkt. 10.4 zdanie 3 i kolejne obowiązują odpowiednio. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

10.7 Jeśli zabezpieczenia przysługujące Sprzedającemu przekraczają zabezpieczone należności o ponad 20 %, Sprzedający na żądanie Klienta jest zobowiązany ze względu na zabezpieczenia przekraczające wymienioną powyżej granicę do zwolnienia zgodnie z wyborem Sprzedającego.

 

11) Gwarancja w przypadku umów zgodnie z pkt. 3.2, 3.3 a) oraz 3.4

11.1 Regulacje niniejszego pkt. 11 obowiązują w zakresie umów zgodnie z pkt.3.2, 3.3 a) oraz 3.4.

11.2 Roszczenia względem Sprzedającego z tytułu wad fizycznych ulegają przedawnieniu po roku od przejścia ryzyka, o ile chodzi o nowo wyprodukowane rzeczy lub wykonane dzieła. Powyższe nie obowiązuje, o ile prawo zgodnie z § 438 ustęp 1 numer 2 (budowle i rzeczy do budowli), § 445b ustęp 1 (roszczenie regresowe) oraz § 634a ustęp 1 numer 2 (wady budowlane) niemieckiego kodeksu cywilnego przewiduje dłuższe terminy. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

11.3 W przypadku dostawy Towarów używanych - z zastrzeżeniem przepisów ustawowych i innych ustaleń – wszelkie prawa z tytułu wad fizycznych są wykluczone. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

11.4 Wszelkie informacje dotyczące Towarów, nieistotne, czy jednoznacznie ustalone pisemnie, czy nie, są informacjami dotyczącymi specyfiki a nie gwarancjami, zapewnionymi właściwościami, zakładanymi umownie zastosowaniami itp. Oczywiste nieprawidłowości (błędy w pisowni, błędy obliczeniowe, błędy w formułach itd.) w notatkach, protokołach, instrukcjach obsługi, obliczeniach, prospektach, w Sklepie Internetowym Sprzedającego itd. mogą zostać przez Sprzedającego w każdej chwili skorygowane. Prawo do usunięcia takich oczywistych błędów jest wykluczone.

11.5 W zakresie dostaw Sprzedającego wobec handlowców obowiązują w każdym wypadku ustawowe obowiązki badania i kwestionowania Towaru zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego. Jeśli dostawa następuje na zlecenie pośrednika bezpośrednio do konsumenta, również i w nieograniczonym stopniu zachodzi obowiązek do kwestionowania Towaru wynikający z prawa handlowego. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

11.6 Jeśli Klient odrzuci dostawę Sprzedającego z powodu innego niż znaczny błąd, który znacznie ogranicza lub uniemożliwia użytkowanie, mimo że Sprzedający zadeklarował gotowość do wysiłku, u Klienta zachodzi zwłoka w odbiorze. Ze względu na nieznaczne błędy nie można odmówić odbioru dostawy.

11.7 Z gwarancji wykluczone są błędy wynikające z nieprawidłowej obsługi, podzespołów systemowych zmienionych wbrew podstawom umownym, stosowania nieodpowiednich środków organizacyjnych, stosowania innego otoczenia sprzętowego lub programowego, niespełniającego wymogów wymienionych w licencji, niezwykłych warunków eksploatacji lub ingerencji w system przez Klienta lub osoby trzecie. Jeśli Towary są stosowane w połączeniu z urządzeniami osób trzecich, gwarancja z tytułu błędów funkcjonalnych i wydajnościowych zachodzi tylko wtedy, gdy takie błędy występują również bez takiego połączenia lub jeśli kompatybilność z tymi przedmiotami jest częścią umownie uzgodnionej specyfiki.

11.8 Jeśli dostawa jest wadliwa, Sprzedawca wedle własnego uznania może zrealizować świadczenia uzupełniające poprzez usunięcie wady (poprawki) lub dostawę rzeczy wolnej od wad (dostawa zastępcza). W ostatnim przypadku Klient jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego zwrócić wadliwy towar zgodnie z ustawowymi przepisami. Jeśli Klient jest konsumentem, powyższe zdanie obowiązuje ze wskazaniem, że korzyści z użytkowania nie podlegają wydaniu lub zastąpieniu przez swoją wartość. Klient musi dać Sprzedającemu czas i możliwość świadczeń uzupełniających, w szczególności dokonania poprawek.

11.9 Nakłady wymagane do celów kontroli i świadczeń uzupełniających, w szczególności koszty transportu, dojazdu, pracy i materiałów ponosi Sprzedający zgodnie z przepisami ustawowymi, jeśli faktycznie występuje wada. W przypadku nieuprawnionego domagania się przez Klienta usunięcia wady Sprzedający jest uprawniony żądać rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem uzupełniającym, chyba że Klienta nie ponosi odpowiedzialności za nietrafną reklamację z tytułu wad. Jeśli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, Sprzedawca ostatecznie i poważnie odmówi świadczenia uzupełniającego (również zgodnie z § 439 ustęp 4 niemieckiego kodeksu cywilnego), świadczenie uzupełniające jest dla Klienta nie do przyjęcia lub zachodzi przypadek § 323 ustęp 2 niemieckiego kodeksu cywilnego, Klient może nie zważając na ewentualne roszczenia odszkodowawcze odstąpić od umowy lub zmniejszyć świadczenie wzajemne.

11.10 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie zachodzą w przypadku jedynie nieznacznych niezgodności z uzgodnioną specyfiką, w przypadku jedynie nieznacznego ograniczenia przydatności, w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń, o ile spowodowane są one nieprawidłowym lub niedbałym obchodzeniem się lub magazynowaniem, nadmiernym obciążaniem, niestosownymi urządzeniami lub szczególnymi wpływami zewnętrznymi, które zgodnie z umową nie były zakładane. Jeśli Klient ze względu na niepowodzenie świadczenia uzupełniającego jest upoważniony z jednej strony w dalszym ciągu domagać się świadczenia uzupełniającego, a z drugiej dochodzić przysługujących mu zamiast tego praw ustawowych, Sprzedawca może wezwać Klienta do wykonania swoich praw w stosownym terminie. Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list). Decydujące w zakresie zachowania terminu jest otrzymanie oświadczenia Klienta przez Sprzedającego. Jeśli Klient nie wykona terminowo swoich praw, może ich dochodzić, w szczególności w zakresie prawa odstąpienia od umowy lub odszkodowania zamiast usługi, tylko wtedy, gdy ponowny wyznaczony przez niego termin na świadczenie uzupełniające upłynął bezskutecznie. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

11.11 Roszczenia regresowe Klienta wobec Sprzedającego zgodnie z § 445a niemieckiego kodeksu cywilnego zachodzą tylko w takim stopniu, w jakim Klient nie poczynił ze swoim odbiorcą ustaleń wykraczających poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

11.12 Skrócone przedawnienie oraz wykluczenie odpowiedzialności zgodnie z pkt. 11 nie obowiązują w przypadkach umyślnego lub rażącego narażenia życia, ciała lub zdrowia, umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, podstępnego zatajenia wady, jednoznacznej gwarancji w zakresie specyfiki lub roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

11.13 Jeśli Sprzedający w ramach niniejszej umowy dostarcza aktualizacje, udoskonalenia, nowe wersje programów lub inne nowe treści pierwotnego przedmiotu umowy, niniejszy pkt. 11 obowiązuje odpowiednio.

11.14 W przypadku zaistnienia wad prawnych postanowienia niniejszego pkt. 11 obowiązują odpowiednio.

 

12) Gwarancja w przypadku umów zgodnie z pkt. 3.3 b)

12.1 Regulacje niniejszego pkt. 12 obowiązują w zakresie umów zgodnie z pkt. 3.3 b).

12.2 Klientowi przysługują ustawowe prawa w przypadku wad fizycznych. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o wadach fizycznych.

12.3 Prawo Klienta do nadzwyczajnego wypowiedzenia z tytułu niezapewnienia umownego użytkowania zgodnie z § 543 ust. 2 zdanie 1 nr 1 niemieckiego kodeksu cywilnego jest wykluczone. Powyższe nie obowiązuje, jeśli chodzi o wadę, którą Sprzedający podstępnie zataił lub w przypadku nieterminowej dostawy do Klienta, jeśli Sprzedający ponosi odpowiedzialność za opóźnioną dostawę.

12.4 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie zachodzą, jeśli nie używa on oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem lub używa go niewłaściwie, jeśli modyfikuje lub zmienia oprogramowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego lub, jeśli problemy lub błędy spowodowane są stosowaniem oprogramowania w otoczeniu sprzętowym lub programowym niespełniającym wymogów wymienionych w licencji, chyba że wykaże on, że wada spowodowana jest oprogramowaniem.

12.5 Roszczenia i prawa Klienta z tytułu wad nie zachodzą w przypadku jedynie nieznacznych niezgodności z uzgodnioną specyfiką, w przypadku jedynie nieznacznego ograniczenia przydatności, w przypadku naturalnego zużycia lub uszkodzeń, o ile spowodowane są one nieprawidłowym lub niedbałym obchodzeniem się lub magazynowaniem, nadmiernym obciążaniem, niestosownymi urządzeniami lub szczególnymi wpływami zewnętrznymi, które zgodnie z umową nie były zakładane.

16.6 Wykluczenie odpowiedzialności zgodnie z pkt. 12 nie obowiązują w przypadkach umyślnego lub rażącego narażenia życia, ciała lub zdrowia, umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, podstępnego zatajenia wady, jednoznacznej gwarancji w zakresie specyfiki lub roszczeń zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

12.7 Jeśli Sprzedający w ramach niniejszej umowy dostarcza aktualizacje, udoskonalenia, nowe wersje programów lub inne nowe treści pierwotnego przedmiotu umowy, niniejszy pkt. 12 obowiązuje odpowiednio.

12.8 W przypadku zaistnienia wad prawnych postanowienia niniejszego pkt. 12 obowiązują odpowiednio.

 

13) Warunki gwarancji „100%-gwarancja zwrotu pieniędzy“

Gwarancja jest ograniczona czasowo do 3 lat od daty rachunku. Wykluczone są z tego produkty, których okres użytkowania jest ograniczony. W przypadku takich produktów gwarancja jest ograniczona czasowo do okresu użytkowania produktu. W przypadku wykazania, że produkt został nabyty u Sprzedającego oraz pisemnego potwierdzenia, że produkt nie jest dalej użytkowany oraz nie został przekazany osobom trzecim, zwrócone zostanie 100% zapłaconej ceny bez podawania przyczyn. Zwrot następuje w terminie 14 dni od wpłynięcia dowodu oraz potwierdzenia u Sprzedającego. Powyższa Gwarancja dotyczy tylko konsumentów.

 

14) Odpowiedzialność z tytułu innego naruszenia obowiązków

14.1 Za naruszenia obowiązków niestanowiących wad fizycznych lub prawnych zgodnie z pkt. 11 i 12, Sprzedający odpowiada za umyślne i rażące zachowanie swoich organów oraz pomocników, jak również – bez względu na stopień zawinienia – za szkody wynikające z narażenia życia, ciała i zdrowia.

14.2 Sprzedający odpowiada ponadto za lekkie zaniedbania swoich organów oraz pomocników w przypadku niemożliwości, opóźnionych usług, niedotrzymania gwarancji lub naruszenia innego istotnego zobowiązania umownego. Istotne zobowiązania umowne to takie, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłowe wykonanie umowy oraz na których przestrzeganiu strona umowy może regularnie polegać. W takich przypadkach odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do takich szkód typowych dla umowy, z którymi Sprzedający w chwili zawarcia umowy musiał się rozsądnie liczyć.

14.3 Odpowiedzialność Sprzedającego wykraczająca poza odpowiedzialność zgodnie z pkt. 12.1 i 12.2 – nieważne z jakiej przyczyny prawnej – jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności wszelkich roszczeń z tytułu naruszenia zobowiązań umownych oraz roszczeń z tytułu czynu zabronionego, jednak nie takich z tytułu zawinienia podczas zawierania umowy.

14.4 Za ewentualną utratę danych podczas sprawdzania, ewentualnie wymaganych napraw lub innych usług Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Klient musi zatroszczyć się o to, żeby na dane znajdujące się na danych urządzeniach lub nośnikach danych były zabezpieczone oraz żeby nie umieszczać na nich danych wrażliwych.

14.5 Każde uzgodnione z klientem ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również względem organów i pomocników Sprzedającego.

14.6 Roszczenia zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają nienaruszone.

 

15) Realizowanie Kuponów Promocyjnych

15.1 Kupony o określonym terminie ważności, wydawane przez Sprzedającego nieodpłatnie w ramach akcji promocyjnych, które mogą zostać nabyte przez Klienta nie przez zakup (dalej "Kupony Promocyjne"), mogą zostać zrealizowane wyłącznie w Sklepie Internetowym Sprzedającego i w podanym okresie czasu.

15.2 Poszczególne produkty mogą być wykluczone z akcji kuponowej, jeśli odpowiednie ograniczenie wynika z treści Kuponu Promocyjnego.

15.3 Kupony Promocyjne mogą zostać zrealizowane tylko przed zakończeniem procesu zamawiania. Późniejsze rozliczenie nie jest możliwe.

15.4 Na każde zamówienie można zrealizować zawsze tylko jeden Kupon Promocyjny.

15.5 Wartość Towaru musi odpowiadać przynajmniej kwocie Kuponu Promocyjnego. Ewentualna pozostała kwota nie zostanie zwrócona przez Sprzedającego.

15.6 Jeśli wartość Kuponu Promocyjnego nie wystarczy na pokrycie zamówienia, do wyrównania różnicy w kwocie można wybrać jeden z pozostałych rodzajów płatności oferowanych przez Sprzedającego.

15.7 Wartość Kuponu Promocyjnego nie zostanie ani wypłacona w gotówce ani oprocentowana.

15.8 Kupon Promocyjny nie zostanie zwrócony, jeśli Klient zwróci Towar zapłacony w całości lub częściowo Kuponem Promocyjnym w ramach swojego ustawowego prawa do odwołania.

15.9 Kupon Promocyjny można przekazać. Sprzedający może świadczyć usługę ze skutkiem zwalniającym na rzecz danego posiadacza realizującego Kupon Promocyjny w Sklepie Internetowym Sprzedającego. Powyższe nie obowiązuje, jeśli Sprzedający ma wiedzę lub rażącą niewiedzę o braku uprawnienia, niezdolności do czynności prawnych lub braku upoważnienia do reprezentowania danego posiadacza.

 

16) Wymienianie w rekomendacjach

Jeśli Klient jest przedsiębiorcą, wyraża zgodę na bycie wymienianym przez Sprzedającego, z podaniem jego firmy i użyciem jego marki jako referencji na stronie internetowej Sprzedającego, w jego profilach w mediach społecznościowych (takich jak Twitter, LinkedIn, Xing) oraz we własnych publikacjach. Tą zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość w oświadczeniu skierowanym do Sprzedającego.

 

17) Postanowienia końcowe

17.1 Strona umowy tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego jest uprawniona do odstępowania na rzecz osób trzecich praw i roszczeń wynikających ze stosunku umownego. § 354a niemieckiego kodeksu handlowego pozostaje nienaruszony; § 354a niemieckiego kodeksu handlowego nie ma zastosowania w przypadku konsumentów.

17.2 Obowiązuje wyłącznie niemieckie prawo z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz pozostałych odsyłaczy międzynarodowego prawa prywatnego i formalnego. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim stopniu, w jakim obowiązujące postanowienia prawne państwa, w którym konsument ma swoje miejsce stałego pobytu, nie zapewniają szerszej ochrony.

17.3 Wyłącznym sądem właściwym w przypadku wszelkich sporów wynikających z i w związku z umowami obowiązującymi w zakresie niniejszych OWH jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego; Sprzedający ma jednak prawo dochodzić swoich praw wobec Klienta przed każdym ustawowym sądem. Powyższa regulacja nie dotyczy konsumentów.

17.4 Komisja UE udostępnia pod poniższym linkiem platformę służącą do rozstrzygania sporów online:
https://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy jako pierwszy kontakt w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu lub świadczenia usług online, w których uczestniczy konsument. Sprzedający nie jest zobowiązany do uczestnictwa w procesie rozstrzygania sporu przed konsumenckim podmiotem arbitrażowym, jest jednak zasadniczo do tego gotowy. Pozostałe regulacje niniejszego pkt. 17 nie są jednak przez to naruszane.

Ostatnio oglądane
Live Chat Live Chat